دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1390 
تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

صفحه 33-48

حجت اله حاجی حسینی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد عباسی؛ مهدی الیاسی