شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

نویسندگان

چکیده

کارآفرینی دانشگاهی از حوزه‌های نوین تحقیقات کارآفرینی است و به مفهوم طی کردن فرآیند کارآفرینی توسط عناصر دانشگاهی است که نتایج تحقیقات‌شان را درقالب شرکت‌های انشعابی تجاری‌سازی می‌کنند. در این تحقیق عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی شناسایی، وزن هر یک از عوامل تعیین و دانشگاه جامع علمی-کاربردی به عنوان مورد مطالعه بررسی شده است. عوامل ساختاری همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی غیرانسانی سازمان هستند که با نظم و قاعده خاصی چارچوب و قالب سازمان را می‌سازند. پرسش اصلی تحقیق این است که عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی چیست؟ جامعه آماری پژوهش مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علمی-کاربردی و خبرگان دانشگاهی در زمینه آموزش و ترویج کارآفرینی یا تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و ارتباط با صنعت بودند. روش تحقیق آمیخته بوده و ابتدا داده‌های کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری شده و عوامل ساختاری تعیین گردیدند. سپس در بخش کمی از طریق پرسشنامه ماحصل کار کیفی داده‌ها گردآوری و توسط آزمون‌های کای اسکوئر و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند و در پایان برای تائید مدل بدست آمده نیز از آزمون الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق 25 عامل ساختاری در قالب 9 بعد شناسایی شدندکه ابعاد عوامل ساختاری از وزن و اهمیت یکسان برخوردار نیستند، بلکه به ترتیب ساختار سازمانی، امکانات فیزیکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، استراتژی سازمانی، نظام منابع اطلاعاتی، فرآیندها و روش‌های کاری و سیستم کنترل و نظارت دارای اولویت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing Affective Structural Factors on Developing Academic Entrepreneurship; The Case of University of Applied Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Jahangir Yadollahi Farsi
  • Mohammad Reza Zali
  • Seyed Morteza Bagherifard
چکیده [English]

This research is a case study of identifying and ranking of effective structural factors on developing Academic Entrepreneurship at the University of Applied Science and Technology, Iran. Structural factors are organizational components which are joined with special discipline and shape organization physique. This paper main question is: what are affective structural factors in Developing Academic Entrepreneurship? The respondents sampled from the staff of University of Applied Science and Technology, experts that are involved in entrepreneurship promotion, in education, in technology transfer activities or are in charge of university-industry relations. Both qualitative and quantitative methods were used. Semi structure interview was chosen for gathering data in qualitative section and a questionnaire based on result of that used for gathering quantitative data. We used both Chi-Square and Freidman tests. Nine structural dimensions were examined and some factors were considered. The final framework is supported by structural equation model. Twenty five structural factors in 9 dimensions recognized that not all variables have same weight. Results show organizational factors are most important and assessment system factors have least importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic entrepreneurship
  • Structural Factors
  • Comprehensive University of Scientific - Applicable