افزایش صد در صدی حق الزحمه ارزیابی مقالات

به منظور قدردانی از زحمات داوران فصلنامه سیاست علم و فناوری، حق الزحمه ارزیابی مقالات صد در صد افزایش یافت.