داوران

 

فهرست داوران در سال 1401

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی وابستگی سازمانی عضویت در پایگاه
Publons Mendely
1 رضا اسدی فرد استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری    
2 زهرا اسلامی دکترا دانشگاه تهران *  
3 مسعود افشاری مفرد استادیار موسسه مطالعات بازرگانی    
4 مرتضی اکبری دانشیار دانشگاه تهران *  
5 کیوان الستی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور    
6 ماندانا آزادگان مهر دکترا دانشگاه تهران    
7 مهدی پاکزاد استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور    
8 صادق پیوسته دکترا دانشگاه علامه طباطبایی    
9 فاطمه ثقفی دانشیار دانشگاه تهران    
10 علی چاپرک استادیار پژوهشگاه نیرو *  
11 رضا حافظی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور *  
12 مصطفی حسینی گلکار استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان * *
13 مریم حسینی لارگانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی *  
14 آرمان خالدی استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری *  
15 امیرحسین خالقی دکترا دانشگاه تهران *  
16 نسرین دسترنج استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات    
17 سعید روشنی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی *  
18 پریسا ریاحی دکترا دانشگاه تربیت مدرس *  
19 ابوالقاسم سرآبادانی استادیار دانشگاه تربیت مدرس    
20 علی محمد سلطانی استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری    
21 حسین شیخ زاده استادیار دانشگاه خوارزمی    
22 محمدصادق صارمی استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری    
23 کیوان صالحی استادیار دانشگاه تهران * *
24 مهدی فاطمی دکترا دانشگاه تربیت مدرس    
25 کیارش فرتاش استادیار دانشگاه شهید بهشتی *  
26 سید سپهر قاضی نوری استاد دانشگاه تربیت مدرس * *
27 بهمن کارگر شهامت استادیار دانشگاه آزاد آستارا *  
28 معصومه کاظمی دکترا دانشگاه تهران    
29 گارینه کشیشیان سیرکی استادیار دانشگاه آزاد- واحد جنوب *  
30 زهرا کلاتهایی دکترا دانشگاه علم و صنعت    
31 اسماعیل کلانتری دکترا دانشگاه تربیت مدرس *  
32 سحر کوثری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور *  
33 زهرا محمدهاشمی دکترا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور    
34 جواد مشایخ استادیار دانشگاه علم و صنعت * *
35 فرخنده ملکی فر دکترا دانشگاه علامه طباطبایی    
36 ایمان میرعمادی استادیار دانشگاه شریف    
37 طاهره میرعمادی استاد سازمان پژوهشهای علمی صنعتی * *
38 حامد نصیری دکترا دانشگاه علامه طباطبایی    
39 محسن نظرزاده زارع استادیار دانشگاه ملایر    
40 فاطمه هشدار دکترا دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات *  
41 نجم الدین یزدی دکترا دانشگاه علم و صنعت * *