اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدسروش قاضی نوری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ghazinoorigmail.com
0000-0001-6356-0257

سردبیر

سید سپهر قاضی نوری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghazinoory.ir/fa
ghazinoorymodares.ac.ir
0000-0002-6761-4694

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا آراستی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

arastisharif.edu

علی پایا

استاد- کالج اسلامی (انگلستان)

apayaislamic-college.ac.uk

حسن دانایی فرد

استاد دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

حجت اله حاجی حسینی

دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

hajihoseiniirost.org

بهزاد سلطانی

دانشیار دانشگاه کاشان

bsoltanikashanu.ac.ir
0000-0002-8286-208X

عبداله صوفی

استاد دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل (آمریکا)

soofiuwplatt.edu

حبیب اله طباطباییان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

tabatabaeianatu.ac.ir

غلامعلی منتظر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

montazermodares.ac.ir

طاهره میرعمادی

استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

tamiremadiirost.org