اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سروش قاضی نوری

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ghazinoorigmail.com
0000-0001-6356-0257

سردبیر

سید سپهر قاضی نوری

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ghazinoory.ir/fa
ghazinoorymodares.ac.ir
0000-0002-6761-4694

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا آراستی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

arastisharif.edu

حسن دانایی فرد

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

hdanaeemodares.ac.ir

حجت اله حاجی حسینی

دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

hajihoseiniirost.org

بهزاد سلطانی

دانشیار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

bsoltanikashanu.ac.ir
0000-0002-8286-208X

حبیب اله طباطباییان

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

tabatabaeianatu.ac.ir

غلامعلی منتظر

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

montazermodares.ac.ir

طاهره میرعمادی

استاد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

tamiremadiirost.org

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی پایا

استاد، کالج اسلامی، انگلستان.

apayaislamic-college.ac.uk

عبداله صوفی

استاد، دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل، آمریکا.

soofiuwplatt.edu