• کشور محل چاپ:  ایران
 • ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • شاپای چاپی : 0840-2008
 • درصد پذیرش مقالات:  11%
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت های چاپ: فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی
 • حوزه تخصصی مباحث سطح کلان مدیریت و سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری 
 • هزینه چاپ مقاله: ندارد
 • نوع مجله: علمی-پژوهشی
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بله
 • نمایه شده: بله
 • نوع داوری:  بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان داوری :بین یک تا سه ماه
 • ایمیل مجله: jstp88@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تابستان 1400 (ویژه نامه علم و جامعه ) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
0840-2008

ابر واژگان