اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدسروش قاضی نوری

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ghazinoorigmail.com

سردبیر

سید سپهر قاضی نوری

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ghazinoorymodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا آراستی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

arastisharif.edu

علی پایا

کالج اسلامی (انگلستان)

apayaislamic-college.ac.uk

حسن دانایی فرد

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

حجت اله حاجی حسینی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

hajihoseiniirost.org

بهزاد سلطانی

هیات علمی دانشگاه کاشان

bsoltanikashanu.ac.ir

عبداله صوفی

دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل (آمریکا)

soofiuwplatt.edu

حبیب اله طباطباییان

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

tabatabaeianatu.ac.ir

غلامعلی منتظر

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

montazermodares.ac.ir

طاهره میرعمادی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

tamiremadiirost.org