فرایند پذیرش مقاله

 

   این مجله برای داوری و انتشار مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.

سیاست داوری:

این مجله از فرآیند داوری دوسویه ناشناس و بی‌طرفانه استفاده می‌کند. در ابتدا، سردبیر هر مقاله ارسالی را برای تعیین مناسب بودن آن برای انتشار در مجله ارزیابی می‌کند. سپس مقالاتی که معیارهای ما را برآورده کنند، به حداقل دو متخصص مستقل برای بررسی دقیق ارسال می‌شوند، که تمرکز آنها بر صحت علمی و اعتبار کار است.


مسئولیت تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد یک مقاله بر عهده سردبیر است و قضاوت او در این مورد قطعی است. برای حفظ بی‌طرفی، سردبیر در تصمیم‌گیری برای ارسالی‌هایی که ممکن است تعارض منافع داشته باشند، شرکت نمی‌کنند.