کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با توجه به گزارش معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال ۱۴۰1، رتبه نشریه سیاست علم و فناوری همانند سال گذشت رتبه الف ارزیابی شده است.