سوالات متداول

  • چگونه مقاله را بارگذاری کنم؟ از قسمت ارسال مقاله توسط کاربران استفاده شود
  • شیوه‌نامه نگارش مقاله به چه صورت است؟ از لینک مورد نظر در قسمت راهنمای نویسندگان بهره ببرید.
  • بارگذاری چه اطلاعاتی موقع ثبت مقاله ضروری است؟ اصل دست نوشته، چکیده گسترده انگلیسی، مشخصات پدید‌آورندگان، کاربرگ تعهد اخلاقی، کاربرگ عدم تعارض منافع.
  • فرایند داوری به چه صورت و با چه مدت زمانی انجام می‌شود؟ فرایند داوری به صورت دوسو کور است و هرچند داوری اولیه توسط سردبیر نهایتا سه روز طول می کشد اما بازه زمانی 40 روز تا سه ماه را در نظر داشته باشید.