راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری

در صورت تمایل به چاپ مقاله در این فصلنامه خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایند:

1-حوزه‌های فعالیت فصلنامه عبارتند از:

- نظام‌های نوآوری و سازمان‌دهی علم و فناوری؛

- تأثیرات متقابل علم وفناوری با‌جامعه، فرهنگ و اخلاق؛

- تأثیرات متقابل علم و فناوری با حقوق و قوانین؛

- مدیریت دانش در سطح ملی؛

- انتقال، اشاعه و بومی‌سازی دانش و فناوری؛

- سیاست‌گذاری علم و فناوری؛

- اقتصاد علم و فناوری و کارآفرینی فناورانه؛

- پیش‌بینی و ارزیابی علم و فناوری؛

- کاربرد مطالعات علم در سیاست‌گذاری علم و فناوری.

 2- مقالات باید به شکل مقاله تحقیقاتی اصیل (Original Article) بوده و قبلاً در مجلات علمی داخلی یا خارجی چاپ نشده یا در حال بررسی نباشد. مقالات مروری یا ترویجی پذیرفته نخواهد شد.

3- رعایت اخلاق پژوهش در مقالات طبق استانداردهای ملی و بین المللی ضروری است و چنانچه در هر مرحله­ ای حتی پس از پذیرش یا چاپ، عدم رعایت آن محرز گردد مقاله از دستور کار خارج و مطابق قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی برخورد خواهد شد.

4- مقالات به زبان‌های فارسی یا انگلیسی پذیرفته می‌شوند. ارسال چکیده به هر دو زبان ضروری است.

5- ارسال مقالات ضرورتاً به شکل الکترونیکی است. فایل مقاله را از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس Jstp.nrisp.ac.ir ارسال نمائید.

6- ذکر دقیق اسامی نویسنده یا نویسندگان و موقعیت سازمانی به همراه آدرس الکترونیکی آنان ضروری است.

7- استفاده از معادلهای فارسی کلمات لاتین که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب شده­ اند در کلیه قسمتها و مجلات مقاله الزامی است.

8- ارجاع به منابع علمی در متن مقاله و جدول ها، صرفاً با استفاده از قالب شماره در داخل [] (]1[، ]2[، ]3[و...) به ترتیب ارجاعات و سپس معرفی مراجع مربوطه در انتهای مقاله براساس شماره به شکل"نام نویسنده یا نویسندگان.(سال). عنوان مقاله یا کتاب. نام مجله یا ناشر کتاب. شماره صفحات . ..." (عیناً مطابق فرم APA گوگ اسکولار) قابل قبول بوده و ارجاع به نام نویسنده وسال یا فرمت های دیگر در متن یا جدول های مقاله پذیرفته نیست.

9-به جهت حفظ خطوط پژوهشی مورد نیاز محققان بعدی، حداقل دو مورد ارجاع به مرتبط ترین مقالات شماره های قبلی فصلنامه سیاست علم و فناوری ضروری است.

10- با هدف شمارش استنادات به مقالات فصلنامه در نمایه های بین المللی، مراجع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی معرفی و در انتها با عبارت {In Persian} مشخص شوند. نگارش نام نویسندگان،  عنوان مقاله، عنوان مجله و ... برای مقالات فارسی باید از فرم  انگلیسی مورد قبول سایت نشریه منتش کنند نه آن، سایت SID.ir و یا گوگل اسکولار استخراج و برای کتب و دیگر مراجع مذکور در جستجوهای اینترنتی میسر باشد.

11- مراجع مقاله حداکثر می تواند 40 مورد باشد.

12- تمامی بخش ها و زیربخش های مقاله (شامل مقدمه) باید شماره گذاری شوند. نحوه شماره گذاری زیر بخش ها به شکل "شماره بخش- شماره زیر بخش ها (اول، دوم و ...)" از راست به چپ ماند 3-3،1-2 و 3-3 برای بخش 3 مقاله خواهدبود.

13- نویسندگان موظفند در هر مرحله ای از انتشار و حتی پس از پذیرش مقاله توسط داوران، اصلاحات اعلام شده را به انجام برسانند. در غیر اینصورت مقاله از دستور کار خارج خواهد شد.

14- برای ارائه کلمات کلیدی از عبارت «کلیدواژه ها» ذیل چکیده مقاله استفاده شود. انتخاب کلیدواژه مناسب موجب توجه به مقاله می شود لذا از کلماتی استفاده شود که مورد جستجوی محققان باشند.

15-تعداد کلمات هر مقاله حداکثر می توانند 8000 عدد باشد.

16- نکات کلیدی و مهم سیاست گذاری علم و فناوری می توانند در قالب «نامه به سردبیر» و حداکثر 400 کلمه به فصلنامه ارسال شوند.

17- چکیده های فارسی و انگلیسی مقاله الزاماً باید دربردانده " بستر مطالعه (Context)، روش و محتوا (Content) و   نتیجه گیری (Conclusion)" و حداکثر 250 کلمه بوده و متن چکیده انگلیسی منطبق با چکیده فارسی باشد.

18- ارائه خروجی های گسترده نرم افزارهای آماری در بخش یافته ها و متن مقاله، پذیرفته نبوده و در این خصوص صرفاً به ارائه نتایج نهایی آزمون ها (مشخصا" P-value- معنی داری آزمون- و حداکثر یک یا دوشاخص موثردر فهم نتایج) بسنده شود.

19-دقت شود که طبق ضوابط علمی بین المللی، نقول قول عینی (واژه به واژه) یک متن از منبع اصلی حتی با ذکر نام آن منبع، تقلب علمی محسوب می شود و نقل قول­ها باید به مضمون باشد.

20-مسئولیت هر نوع تخلف علمی در مقاله با نویسنده عهده دار مکاتبات بوده و موضوع، طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری خواهد شد.

نکته مهم: نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند که در زمان بارگذاری مقالات حتماً نسبت به تکمیل و بارگذاری فرم های "تعهد نویسندگان" و "تعارض منافع" اقدام نمایند. لازم به ذکر است که مقالاتی که که نسبت به تکمیل و بارگذاری این دو فرم اقدام ننمایند در اولویت بررسی قرار نخواهند گرفت.