اهداف و چشم انداز

-         پرچم داری و تعیین مسیر پژوهشهای کشور در حوزه سیاست علم و فناوری و نوآوری

-        چاپ نتایج بهترین پژوهشهای اصیل در این زمینه

-        ارائه طریق به دانشگاهیان، سیاست گذاران و سیاست گذاران این حوزه