اهداف و چشم انداز

محورهای موضوعی مورد پذیرش این مجله به شرح زیر است:

  •  نظام‌های نوآوری و سازمان‌دهی علم و فناوری؛
  •  تأثیرات متقابل علم و فناوری با‌ جامعه، فرهنگ و اخلاق؛
  •  تأثیرات متقابل علم و فناوری با حقوق و قوانین؛
  •  مدیریت دانش در سطح ملی؛
  •  انتقال، اشاعه و بومی‌سازی دانش و فناوری؛
  •  سیاست‌گذاری علم و فناوری؛
  •  اقتصاد علم و فناوری و کارآفرینی فناورانه؛
  •  پیش‌بینی و ارزیابی علم و فناوری؛
  •  کاربرد مطالعات علم در سیاست‌گذاری علم و فناوری.