پیش‌بینی موفقیت تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد

نویسندگان

چکیده

اگر چه یافته‌های بشری در ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه سطح رفاه جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش به‌سزایی ایفا می‌کند اما این یافته‌ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکرده و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نبوده و نمی‌توانند هزینه‌های تحقیق را جبران کند. شواهد متعدد از سراسر دنیا حاکی از این است که هر چند تعداد کثیری از تحقیقات از نظر فنی موفق بوده‌اند، اما تنها درصد اندکی از آنها در زمینه تجاری‌سازی به موفقیت دست یافته‌اند که این امر نشان ‌دهنده پیچیدگی فرآیند تجاری‌سازی است. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی این ایده‌ها و پیش‌بینی احتمال موفقیت آن‌ها می‌تواند مخترعین و نوآوران را در تجاری‌سازی یاری رساند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اقدامات نوآورانه و پیش‌بینی موفقیت آن‌ها در استان یزد انجام گرفته است. در این راستا، ابتدا متغیرهای مؤثر برتجاری‌سازی اختراعات و ابتکارات شناسایی شده و سپس بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی احتمال موفقیت این اختراعات ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که متغیرهای جمعیت‌شناختی، عوامل فردی- شخصی، فنی- فناورانه، بازار، مالی و اداری- قانونی بر موفقیت تجاری‌سازی تأثیرگذارند. همچنین در میان مدل‌های اجرا شده، مدل پرسپترون چندلایه (MLP) همراه باالگوریتم پس انتشار خطا (EBP) با 2 لایه پنهان با تابع محرک سیگموئید در لایه‌های پنهان و تابع محرک خطی در لایه خارجی هم در درصد جواب صحیح و هم در سایر معیارهای کارایی از وضعیت بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Success of Commercialization of Innovative Ideas Using Artificial Neural Networks; The Case of Inventors and Innovators in Yazd Province

نویسنده [English]

  • Zahra Sadeqi Arani
چکیده [English]

Numerous of evidence from around the world show a large number of studies was technically successful, but only a small percentage of these be commercialized. This reflects the complexity of the commercialization process. In this regard, the identification of factors forecasting the probability of successful commercialization of these ideas can help inventors and innovators in the commercialization. Accordingly, This study investigated factors contributing to successful commercialization of inventions in Yazd province, Iran. The variables affecting commercialization of inventions and innovations have been identified and the best Artificial Neural Networks (ANN) model for forecasting the probability of success of the inventions are presented. We used demographic, personal, technological, market, financial and administrative, and legal variables as contributing factors to commercialization. Also, the multilayered perceptron (MLP) with error back propagation (EBP) algorithm with two hidden layers with sigmoid Activation (transfer) function in the hidden layer and the linear in outer layer have the best result in performance measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Business Practices
  • Artificial Neural Networks(ANN)
  • Innovators and Inventors of Yazd Province