تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

نویسندگان

1 رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2 دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبایی

3 مدیر گروه آینده پژوهی و ارزیابی فناوری موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

4 دکتری مدیریت فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران است. با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوری استخراج شده که مشتمل بر فرآیندهای سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و ارزیابی سیاست‌ها و یادگیری می‌باشد. ابزارهای پرسشنامه و برگزاری هم‌اندیشی برای جمع‌آوری داده‌ها، بکاربرده شده و فنون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t برای تحلیل داده‌های خام استفاده شده است. بر پایه مدل طراحی شده، وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌روی حکمرانی نظام نوآوری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته حاکی از آن است که رویکرد غالب در سیاست‌گذاری نوآوری در ایران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوری نیز دستوری است. در خاتمه مقاله، پیشنهاداتی برای غلبه بر چالش‌های پیش‌رو ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Innovation System\'s Governance Based on Innovation Policy Making Cycle

نویسندگان [English]

 • Hojatollah Haji-Hosseini 1
 • mahdi mohammadi 2
 • farhad Abbasi 3
 • Mehdi Elyasi 4
چکیده [English]

The main objective of this research is analyzing the governance of Iranian innovation system. With literature review, the conceptual model of innovation system\'s governance has been extracted, which comprised policy making, prioritization, design & implementation of plans and policy evaluation and learning processes. The questionnaire and the panel discussion tools have been applied for data collection and also Confirmatory Factor Analysis (CFA) and t-test techniques have been used to analyze the data. The analysis reveals that the dominate approach in innovation policy making in Iran is linear view and the style of governing the national innovation system is also discretionary. Based on the designed model, the current situation and the main challenges of Iranian innovation system\'s governance have been analyzed. Finally, some policy recommendations proposed to overcome the facing challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National innovation system
 • Governance
 • Iran
 • Innovation Policy Making Cycle
 1. OECD, 2005, governance of innovation system, Vol. 1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/governance-of-innovation-systems_9789264011038-en
 2. Stoker, G., 1998, “Governance as Theory: Five Propositions”, International Social Science Journal, 50(155), pp. 17–28.
 3. Remøe, S.O., Fraas, M., Kaloudis, A. and Mariussen, Å., 2004, Governance of the Norwegian innovation policy system, MONIT Main Report, STEP–Centre of Innovation Research, Oslo, available from: www.nifu.no/Norway/Publications/2004/R-2004 -6.pdf.
 4. Schumpeter, j., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 5. Edquist, Charles and Hommen, leif, 1999, “Systems of innovation: theory and Policy for the demand Side”, Technology inSociety, 21(21), pp. 63-79.
 6. Johnson, Anna, 2000, Functions in Innovation System Approaches, Allaborg University.
 7. Edquist, C., 2000, Innovation Policy – A Systemic Approach, Oxford University Press.
 8. Johnson, B., Edquist, C. and Lundvall, B., 2003, “Economic Development and National Systems of Innovation Approach”, First Globelics Conference, Rio de Janeiro (November 3–6), available from: http://www.globelicsacademy.net/pdf/BengtAkeLundvall_2.pdf.
 9. Niosi, J., 2002, “National Systems of Innovation are "X-Efficient" (and X-Effective)-Why some are Slow Learners”, Research Policy Journal, 31(2), pp. 291-302.
 10. OECD, 1997, National Innovation System, OECD, report, available from: www.oecd.org/dataoecd /35/56/2101733.pdf.
 11. OECD, 1999, Managing National Innovation Systems, OECD, book, available from: http://www. oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LMQCR2K9K7D&DS=Managing-National-Innovation-Systems
 12. Paterson, A., Adam, R. and Mullin, J., 2003, “The Relevance of the National System of Innovation Approach to Mainstreaming Science and Technology in NEPAD and the AU”, First NEPAD Conference of Ministers and Presidential Advisers Responsible for Science and Technology, Nairobi.
 13. Hjelt, M., Ahvenharju, S., Halonen M. and Syrjänen, M., 2005, Summary of the MONIT Sustainable Development Policy Case Study in governance of innovation system, Vol.1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LGL24HZZWD2&DS=Governance-of-Innovation-Systems-Volume-3
 14. Polt, W., 2005, Summary of the MONIT Information Society Policy Case Study in governance of innovation system, Vol 1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/governance-of-innovation-systems_9789264011038-en.
 15. Kim, S., 2001, “government to governance: administrative framework of S&T policy in Korea”, presented at technology and policy program (TAP) in Seoul Korea, November.
 16. Ohler, F., Polt, W., Rammer A. and Schindler, J., 2005, “Governance in Austrian Information Society Policy”, in OECD (2005),Governance of Innovation Systems, Vol. 3. Case Studies in Cross-sectoral Policy, available from: http://www.oecdbookshop.org/oecd /display.asp?K=5LGL24HZZWD2&DS=Governance-of-Innovation-Systems-Volume-3.
 17. Godin, B., 2009, “national innovation system: the system approach in historical perspective”, Science, technology and human values journal, 34(4), pp. 476-501.
 18. OECD, 1992, Technology and the economy- the key relationships, OECD publications, available from: http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LMQCR2K9K7D&DS= technology and the economy.
 19. Borras, S. and Jacobsson, K., 2004, “The open method of co-ordination and new governance patterns in the EU”, Journal of European Public Policy, 11(2), pp. 185–208.
 20. Etzkowitz, H. and Leydesdorf, L., 2000, “The dynamics of innovation: from national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations”, Research Policy, 29(2), pp. 109–123.
 21. Leydesdorf, L., 2000, “The triple helix: an evolutionary model of innovations”, Research Policy, 29(2), pp. 243–255.
 22. OECD, 2005, “governance of innovation system: Vol 2: Case Studies in Innovation Policy”, OECD publications, available from:http://www.oecdbook shop.org/oecd/display.asp?K=5LGP18Q8W930&DS=Governance-of-Innovation-Systems-Volume-2.
 23. Hagendjik, R. and Kallerud, E., 2005, “Changing Conceptions and Practices of Governance in Science and Technology in Europe: A Framework for Analysis”, European commission, STAGE Discussion Paper no 2, available from: http://www.stage-research.net/STAGE/downloads/StageDiscussPaper2.pdf.
 24. Healey, P., 2005, Science Technology and Governance in Europe: Challenges of Public Engagement (STAGE), European commission, report, available from: http://www.stage-research.net/STAGE /documents/STAGE_Final_Report_final.pdf.
 25. قاضی‌نوری، سیدسپهر و قاضی‌نوری، سیدسروش، 1387، "استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(۱)، صص. 80-64.
 26. منطقی، منوچهر، حسنی، علی و بوشهری، علیرضا، 1388، "شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران"، فصلنامهسیاست علم و فناوری، 2(3)، صص. 102-87.