بررسی عوامل تعیین‌کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه یکی از اساسی‌ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهره‌وری، و ترغیب رشد است، هر کشوری منابع کافی در اینگونه فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری نماید و به‌طور کارایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را انجام دهد، قابلیت رسیدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از این‌رو هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین‌کننده شدت تحقیق و توسعه می‌باشد. بدین منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه یافته طی دوره 2006-1995 با بهره‌گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این مطالعه تمرکز بر اثر سه متغیر توضیحی حمایت از حقوق مالکیت فکری، بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی یا فشار تقاضا دارد. همچنین دو متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده‌اند. نتایج مطالعه حاکی است متغیر حقوق مالکیت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه دارد و متغیرهای بازبودن اقتصادی و فشار تقاضا از نظر آماری معنادار نیستند. متغیرهای کنترل هر دو از نظر آماری معنادارند و متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ضریب مثبت دارد اما متغیر ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارای ضریب مثبت برای کشورهای توسعه یافته و ضریب منفی برای کشورهای درحال توسعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Determinant Factors of R&D Intensity in Selected Developing and Developed Countries: Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi
  • Arash Heidari
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the determinants of R&D intensity. ٌWe use time series observations for 12 developing countries and 14 developed countries over the period 1995-2006 as well as panel data analysis in identifying the determinanates of R&D intensity in these countries. This study focused on three explanatory variables: The intellectual property rights protection, economic openness and economic growth or demand pressure. Two variables, the number of researchers in R&D activities and value added of industry as a percentage of GDP are considered as control variables. The study results suggest that intellectual property rights protection variable has positive and significant role on R&D intensity and the variables economic openness and demand pressure are not statistically significant. Both control variables are statistically significant and the number of researchers in R&D activities variable for both developed and developing countries has a positive coefficient but value added of industry as a percentage of GDP variable has a positive coefficient for developed countries and negative coefficient for developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Developement Intensity
  • Intellectual Property Rights
  • Economic Openness
  • Demand Pressure
  • Developing and Developed Countries
  • Panel Data