دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، دی 1390 
ارائه الگویی برای حمایت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور

صفحه 11-26

سید سپهر قاضی نوری؛ محمود براتی نیا؛ سارا صباغچی


مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران

صفحه 27-40

فاطمه ثقفی؛ بهروز زارعی؛ سید مهدی دیباج


الگوی فرآیند تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران

صفحه 41-56

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری


دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه‌بندی دیدگاه‌های خبرگان

صفحه 57-74

ابوالفضل کزازی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امیر ناظمی