دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه‌بندی دیدگاه‌های خبرگان

نویسندگان

چکیده

توسعه فناوری‌های عام پیشرفته مانند فناوری اطلاعات در کشورها و جوامع محتلف جهان، بر اساس مدل‌های متنوعی بوده که این مدلها از دیدگاه‌ها و پارادایم‌های متفاوتی ناشی می‌شده‌اند. به همین دلیل گاه توصیه‌های سیاستی که در هر یک از مدل‌ها تولید و ارایه می‌شود، متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر هستند. فناوری اطلاعات یکی از شناخته‌شده‌ترین و قابل لمس‌ترین فناوری‌های پیشرفته‌ای است که در کشورهای مختلف، بر اساس دیدگاه‌های مختلف سیاستی و به دنبال آن ابزارهای مختلف سیاست‌گذاری رشد و توسعه یافته است. در این مطالعه تلاش شده است تا مهم‌ترین دیدگاه‌هایی که در خصوص توسعه فناوری اطلاعات کشور شکل گرفته است، شناسایی شود و سپس وجوه تمایز و تشابه میان دیدگاه‌ها نیز مشخص شود. به این ترتیب بر اساس پرسش‌نامه‌های طراحی شده، مطالعه به صورت دلفی و در دو دور انجام شد، سپس پاسخ‌دهندگان با استفاده از روش خوشه‌بندی، در قالب خوشه‌هایی مستقل گروه‌بندی شدند. در ادامه هر گروه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالعه انجام شده دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور در قالب چهار دسته قابل دسته‌بندی هستند، و هر یک از 4 دیدگاه شناسایی‌شده با یکدیگر رقابت می‌کنند، و هیچ‌کدام غالب بر دیگر دیدگاه‌ها نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Information Technology Development Views Based on Experts Clustering

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazazi
  • Mohammad Taghi Taghavifard
  • Amir Nazemi
چکیده [English]

Generic high-technology such as ICT, have been developed in different countries and societies based on variant developing models. These models are raised from distinctive views & paradigms; hence policies and advices would be different, even contradicted. ICT as the most obvious and well known generic high-tech, in different countries is developed and grown in different ways, and by different policies. This study is focused on the most important local views on developing ICT in Iran, so similarities and dissimilarities of views are introduced. By using Delphi method, ideas of Iranian experts in developing ICT are gathered, in 2 rounds. Then experts are clustered in different independent clusters, based on their ideas, concerns & advices in S&T policies. Results show that there are 4 different groups of views on ICT developing in Iran, so each cluster advices different policies and strategies; in proportion with others. Competitions between these views prevent dominance of one view in developing ICT; it makes policies inconsistent, However.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clustering
  • Technology Diffusion Policy
  • Information Technology
  • Delphi