بررسی موانع توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع و بازدارنده‌های توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم، کمی است و از لحاظ جهت‌گیری و هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان 170 شرکت مستقر بود که با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نمونه‌ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 92/0احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین موانع در توسعه فناوری‌های کشاورزی ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور، فقدان زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه فناوری، عدم آشنایی با قوانین مربوط به مالکیت فکری، عدم شناخت از پارک‌های با کیفیت خدمات‌رسانی بالا در کشورهای دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش کشاورزی و روستایی در سیاست‌های کلان کشور می‌باشد. در دسته‌بندی این موانع با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل در کل 76/76 درصد از موانع و بازدارنده‌های توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک را تبیین می‌نماید. این بازدارنده‌ها شامل عوامل ساختاری (28/12درصد)، عوامل سیاستی و تامین مالی (99/11درصد)، ریسک بالا (69/11درصد)، بسترهای مالکیت فکری (29/11درصد)، عوامل انسانی (01/11درصد)، عوامل شناختی (57/10 درصد) و عوامل نگرشی(92/7 درصد) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Technology Development Barriers in Agricultural Science and Technology Parks of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Hanieh Davodi
  • Hossein Shabanali Fami
  • Khalil Kalantari
چکیده [English]

The purpose of this quantitative research is investigation of barriers to agricultural technology development in the agriculture science and technology Park of Tehran University. The population of the study was 170 experts of companies that were members of the industrial park. Sample size was measured with Cochrans formula to estimated 60 experts. The main instrument for data collection was questionnaire, for validity we used with the panel of expert and for reliability we used with Cronbachs coefficient (0.92). The results showed that the main barriers in agricultural technology development is weakness of intellectual property laws, lack of necessary infrastructure to technology development, lack of awareness about the laws relating to intellectual property, lack of awareness about of parks with high quality services in other countries, lack of attention to technology transfer in agriculture, and rural policies in the country. The categorize the barriers using factor analysis; seven factor explained 76.76 % of the barriers to development of agricultural technologies. These factors are structural factors (12.28 %), finance and policy factor (11.99%), high risk (11.69 %), intellectual property (11.29%), humanities (11.01 %), cognitive factors (10.57%) and attitudinal factor (7.92 %).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development
  • Agricultural Technology
  • Sciences And Technology Park
  • National Innovation System