مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به شکست پروژه‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیکی همراه با تحمیل هزینه‌های گزاف در کشورهای مختلف، شایسته است مطالعات مرتبط با این حوزه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و بطور جامع انجام شود. مدل‌های مختلف، توسعه دولت الکترونیکی از نظر ارائه خدمات و بلوغ آن از دیدگاه دولت و بدون توجه به سایر ذینفعان را مورد توجه قرار داده‌اند. مشکلات عدیده اقتصادی، مالی، مدیریتی، زیرساخت و دانش فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توجه بیش از حد به مدیریت از بالا به پایین به جای مدیریت مشارکتی، باعث شده که این مدل‌ها جوابگو نبوده و کشورهای مذکور نیازمند مدل توسعه خاص خود باشند. لذا در این مقاله، 25 مدل پایه دولت الکترونیکی مرور و با روش فراتلفیق تحلیل شده و مدلی برای توسعه دولت الکترونیکی استخراج شده است. هدف آن است که نقاط ضعف مدل‌های مختلف با نقاط قوت سایر مدل‌ها پوشش داده شده و کاستی‌ها نیز در مدل جدید ترمیم شود. در ادامه با در نظر گرفتن وضعیت ایران، گام‌ها و مولفه‌های مدل پیشنهادی، از طریق پرسشنامه‌ای با نظرسنجی از خبرگان دولت الکترونیکی تحلیل و مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر مبنای شرایط ایران ارائه می‌شود. در این تحلیل، 250 نفر خبره ایرانی شناسایی و 71 پرسشنامه تکمیل شده از آنها دریافت شد. سپس نتایج با استفاده از آزمون‌های فرض دوجمله‌ای و رتبه‌بندی فریدمن تحلیل شد. از نوآوری‌های مهم مدل ارائه شده می‌توان، توجه به ذینفعان، آینده‌نگری، سیستماتیک بودن، توسعه اقتصادی و فرهنگی به موازات توسعه سیاسی، و یکپارچه‌سازی در گام‌های شش‌گانه را نام برد. با توجه به شباهت ایران با کشورهای درحال توسعه، این مدل می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای کشورهای در حال توسعه مورد استفاده واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National E-Government Development Model for Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi
  • Behrouz Zarei
  • seyed Mahdi Dibaj
چکیده [English]

This research presents the results of a meta-syntheses of 25 basic models of e-government. We aim to cover all different models and their weak and strength points, and suggest a new model of e-government. Furthermore, considering Iran as a developing country, components of this model are analyzed and validated by a questionnaire. Then experts are interviewed and a model is proposed for developing countries based on the Iran's data. In this analysis, 250 Iranian experts are chosen and 71 questionaires are filled out. Then, using the binomial test and Freidman ranking we analyse the data. The proposed model includes interested- parties and employees foresight approach, being systematic, and considers financial, cultural, and political developments in all six stages of model. According to the similarity of Iran and the other developing countries, this model may be considered as a road map by the other developing countries also.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity model
  • Developement Models
  • E-government
  • Stakeholders
  • Strategical models