تعیین و تبیین عوامل فردی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نویسندگان

-

چکیده

ایده‏ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگران نظام آموزش عالی در صورت تجاری شدن می‏تواند به ثروت‏آفرینی، کارآفرینی و در نهایت منجر به توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی شود. برای تحقّق تجاری‏سازی یافته‏های علمی لازم است فرایند، روش‏ها و عوامل شکل دهنده و زمینه‏ساز مشخّص شوند تا در تصمیم‏گیری برای تجاری‏سازی مورد استفاده قرار گیرند. به دلیل جایگاه والای نیروهای علمی در این عرصه، این مقاله به تعیین و تبیین عوامل فردی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل پرداخته است. روش تحقیق آن از نوع ترکیبی و جامعه آماری، شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فناوری و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فناوری سازمان‏های طرف قرارداد با این دانشگاه است. برای نمونه‏گیری در بخش مطالعه کیفی از نمونه‏گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقّق‏ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های آماری همچون آزمون‏های تی، آنوا، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی به روش مولّفه‏های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‏گر تأثیر عواملی فردی شامل خودکارآمدی، موفقیّت‏طلبی، قدرت‏طلبی، خلاقیّت و نوآوری، رقابت‏طلبی و منبع کنترل درونی در تجاری‏سازی نتایج پژوهشی است. در تبیین روابط این عوامل، علاوه بر اولویّت‏بندی آنها، بررسی روابط بین عوامل نشان داد که تمامی آنها رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر دارند و بیشترین بار عاملی مربوط به متغیرهای خودکارآمدی و موفقیّت‌طلبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of Individual Factors Influencing Commercialization of Research Results; The Case of Islamic Azad University of Science and Research Branch

نویسنده [English]

  • Hosseinali Jahed
چکیده [English]

This article has two goals. First it aims to identify the effective factors in the commercializing research results, and second, it aims to determine whether these variables are related and if so explain their relationship. The Sample of this survey includes the faculty members and managers of Islamic Azad University (Science and Research branch) and some other managers relevant to this university. To study the effective individual factors in the commercializing research results, we use mixed research methods and the collected data are analyzed by some statistical tests such as T-Test, ANOVA, Friedman and Affirmative Factor Analysis. Results indicate that self-Efficacy, need for achievement, need for power, creativity and innovation, need for competitive, and locus of control are individual factors that affect the commercializing research results (p<01/0). Correlation coefficients show significant relationships among the factors. Finally, by using the results of the study we offer some policy suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Individual factors
  • resech results
  • Higher education
  • Research Results