شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست‌اندرکاران مختلف در نظام تحقیقات کشاورزی کشور

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به شیوه پیمایشی به منظور شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست‌اندرکاران عرصه تحقیقات کشاورزی ایران در ارتباط با کارکردهای مورد انتظار به انجام رسیده است. محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و اعضای هیات علمی کشاورزی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. با استفاده از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه و با بهره‌گیری از روش نموه‌گیری چند مرحله‌ای 172 عضو هیات علمی (1260=N) و 152 محقق (1160=N) برگزیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها از سوی گروهی از اعضای هیات علمی و محققان کشاورزی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز برپایه ضریب آلفای کرونباخ (بین 71. تا 89. برای بخش‌های مختلف) مورد تایید قرار گرفت. از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها با کاربست روش‌های آماری مناسب بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق، موقعیت کنونی و مطلوب هفت دست‌اندرکار اصلی عرصه تحقیقات کشاورزی در ارتباط با نه کارکرد شناخته شده تحقیقاتی اولویت‌بندی شد. با توجه به یافته‌های تحقیق، نخستین اولویت کارکردی سازمان‌های فرابخشی، تحقیقات کشاورزی دانشگاهی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شبکه ترویج کشاورزی کشور، تشکل‌های کشاورزی، بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت مطلوب به ترتیب عبارت است از: سیاستگذاری و اولویت‌بندی، طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی، طراحی و اجرای تحقیقات راهبردی، جذب فناوری و رسانش دستاوردهای تحقیقاتی، طراحی و اجرای تحقیقات سازگاری، تامین نهاده‌های تحقیقاتی و حمایت‌های نهادی و سیاستی. طبق نتایج مقایسه میانگین‌ها (آزمون t) شکاف معنی‌داری بین کارکرد فعلی و مطلوب تمامی دست‌اندرکاران تحقیقات کشاورزی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Current and Desired Status of Actors of Agricultural Research System

نویسندگان [English]

  • Aboulghasem Sharifzadeh
  • Gholamhossein Abdollahzadeh
چکیده [English]

This research was carried out based on survey strategy in order to identifying of current and desirable status of different stakeholders and actors of Iran agricultural research related to agricultural research functions. Two population of this research consisted of agricultural researchers of Agricultural Research, Education and Extension organization (AREEO) and faculty members of public agricultural faculties and colleges of Ministry of Scientific, Research and Technology. According to the research findings, current and desired status of the seven stakeholders of agricultural research related to the nine well-known functions of agricultural research system was prioritized. Regarding to matrix of research findings, first desired function of apex institutions, university agricultural research, Agricultural Research, Education and Extension Organization, agricultural extension network, farmer organizations, private sector, regional and international research institutes is policy making and priority setting, planning and implementation of applied research, planning and implementation of strategic research, technology transfer, planning and implementation of adaptive (on-farm) research, providing research inputs and institutional and policy supporting, respectively. T-test results were revealed a significance gap between current and desired situation of function of the all stakeholders of agricultural research system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Technology Development
  • Agriculture Research System
  • Situation Analysis