دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1401، صفحه 1-1 
مفهوم سرمایه علمی در میدان دانشگاهی: دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 68-87

10.22034/jstp.2022.13929

فاطمه نصراللهی نیا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ مرتضی رضایی‌زاده