دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-1 
مدل‌سازی اجرای طرح مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری

صفحه 75-92

10.22034/jstp.2022.13943

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی