تحلیل محتوای مطالعات جهانی شهر هوشمند در مقابله با همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jstp.2022.13940

چکیده

همه‌گیری کووید 19، شهرها را با چالش‌های گسترده‌ای مواجه کرده بود. سیاست شهر هوشمند یکی از راهکار‏‌های مؤثر در مقابله با این چالش‌ها در راستای توسعه پایدار شهری بوده و از این‌رو هدف این پژوهش، تحلیل محتوای مطالعات «شهرهای هوشمند و کووید 19» است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که در آن از روش تحلیل محتوا و فنون علم‌سنجی استفاده شد. جامعه این پژوهش را 203 مطالعه مرتبط با «شهرهای هوشمند و کووید 19» در بازه زمانی 2019 - 2021 در پایگاه وب آو ساینس تشکیل می‌دهد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای هیست­سایت، بایب­اکسل و اکسل؛ و ترسیم نقشه‌ها با نرم­افزارهای وی­او­اس ویوئر و سایت‌اسپیس انجام شده است. از نظر میزان تولیدات علمی، هر چند کالج دانشگاهی لندن دارای جایگاه اول است، اما ایالات متحده، کشور برتر و حوزه پژوهشی مهندسی و اتحادیه اروپا، به ترتیب حوزه پژوهشی و حامی مالی برتر بودند. براساس فراوانی، «همه‌گیری، فناوری‌های اطلاعاتی و پایداری شهرها» و براساس استناد، «برنامه‌ریزی شهری، تغییرات آب و هوایی و حریم خصوصی» مهم‌ترین موضوعات بودند. در مجموع 8 خوشه موضوعی (صلاحیت دیجیتال خود ادراک شده؛ جابجایی شهری؛ پایداری شهری؛ فناوری های نوظهور؛ احیای سبز؛ مدیریت بحران؛ چشم‌انداز پساکرونا؛ اقتصادهای شهری جدید) حاصل از مطالعات کشورهای مختلف شناسایی شد. مقابله با پیامدهای گسترده همه‌گیری کووید 19 در شهرها نیاز به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تدوین الگوهای پژوهش‌محور در عرصه سیاست­گذاری شهری دارد. در این راستا توجه به مطالعات جهانی به منظور شناسایی کنشگران برتر، ابعاد و موضوعات مهم، فناوری‌ها و ابزارهای مؤثر ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the Content of Global Smart City Studies in Dealing with the Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Razieyeh Farshid 1
  • Amin Faraji 2
  • Somayeh Jafari 3
1 PhD in Information Science and Knowledge, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
3 PhD in Information and Knowledge Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The COVID 19 Pandemic has posed wide-ranging challenges to cities. The smart city policy is one of the effective solutions in dealing with these challenges in the direction of sustainable urban development. Therefore, the current study analyzes the content of scientific research related to "Smart Cities and COVID 19". The current research is practical in terms of its purpose, in which the method of content analysis and scientometric techniques were used. The population of this research consists of 203 indexed scientific research related to "Smart Cities and COVID 19" in 2019 - 2021 on the Web of Science. Data analysis with Histcite, Excel,  & BibExcel software; and data mapping was done with VOSViewer and CiteSpace software. In terms of science production, although University College London ranked first, the United States was the top country and the engineering research field and the European Union were top research field and sponsor, respectively. Based on frequency "epidemics, information technology and urban sustainability" and based on the citations "urban planning, climate change and privacy" were the most important topics. A total of 8 thematic clusters (self-perceived digital competence; urban mobility; urban sustainability; emerging technologies; green reclamation; crisis management; post-corona perspective; new urban economies) identified from different countries in this field. Dealing with the far-reaching consequences of the COVID 19 epidemic requires the preparation of infrastructure and the development of research-oriented models in the field of urban policy-making. In this regard, it is necessary to pay attention to rich global research to identify top actors, important dimensions and issues, technologies and effective tools.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID 19
  • Corona virus
  • Smart city
  • Smartening
  • Scientometrics
  • Co-occurrence of words
[1] Baratlou, F. (2021). Thematic trends of scientific productions related to Covid 19 in the fields of humanities and social sciences: A comparison of Iran and five leading continental countries. Scientometrics Research Journal {In Persian}. DOI: 10.22070/RSCI.2021.14917.1521
[2] Shanafelt, T., Ripp, J., & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemicJama, 323(21), 2133-2134.‏ DOI:10.1001/jama.2020.5893
[3] Aelenei, L., Ferreira, A., Monteiro, C. S., Gomes, R., Gonçalves, H., Camelo, S., & Silva, C. (2016). Smart city: A systematic approach towards a sustainable urban transformation. Energy Procedia, 91, 970-979.  DOI:10.1016/j.egypro.2016.06.264
[4] Bakıcı, T., Almirall, E., & Wareham, J. (2013). A smart city initiative: the case of Barcelona. Journal of the knowledge economy, 4(2), 135-148. DOI: 10.1007/s13132-012-0084-9
[5] Razavi zadeh, A., & Mofidi, M.R. (2019). Smart City. Tehran: Simaye Danesh. {In Persian}
[6] Yigitcanlar, T., & Lee, S. H. (2014). Korean ubiquitous-eco-city: A smart-sustainable urban form or a branding hoax? Technological Forecasting and Social Change, 89, 100-114. DOI: 10.1016/j.techfore.2013.08.034
[7] Afzali, M., Modiri, M., Farhudi, R. (2019). Prioritizing Indicators in the make Smart Process (Case Study: Kerman City). , 9(35), 21-30. {In Persian} DOI:20.1001.1.22285229.1397.9.35.2.5
[8] Kolbadi, N., Mohammadi, M., & Namvar, F. (2015). Smart growth theory as one of the main paradigms of sustainable city. International Journal of Review in Life Sciences, 5(9), 209-219.
[9] Singh, S., Sharma, P. K., Yoon, B., Shojafar, M., Cho, G. H., & Ra, I. H. (2020). Convergence of blockchain and artificial intelligence in IoT network for the sustainable smart citySustainable Cities and Society, 63, 102364. DOI: 10.1016/j.scs.2020.102364
[10] Badavam, H., Eshtehardian, E., Hakamian, H., Arbabi, H. (2022). Identification and Analysis of the Relations between Risks and Stakeholders in the Implementation of E-government ProjectsJournal of Science and Technology Policy, 15(1), 37-53. DOI: 10.22034/jstp.2022.13927 {In Persian}
[11] Romao, J., Kourtit, K., Neuts, B., & Nijkamp, P. (2018). The smart city as a common place for tourists and residents: A structural analysis of the determinants of urban attractiveness. Cities, 78, 67-75. DOI: 10.1016/j.cities.2017.11.007
[12] Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. International review of administrative sciences, 82(2), 392-408. doi:10.1177/0020852314564308
[13] Reichental, J. (2020). Smart cities for dummies. John Wiley & Sons.
[14] Landry, C. (2012). The creative city: A toolkit for urban innovators. Earthscan
[15] Morozov, E., & Bria, F. (2018). Rethinking the smart city. Democratizing Urban Technology. New York, NY: Rosa Luxemburg Foundation, 2.
[16] Yaghoubi, N. (2010). E–Village IT–Base Approach in Rural Development ManagementJournal of Science and Technology Policy, 3(2), 95-96. {In Persian}.doi: 20.1001.1.20080840.1389.3.2.8.0
[17] Faghihi,M., Memarzadeh Tehran, Gh.(2014). E-Government as a Socio-Technical System: Typology of E-government ImplementationJournal of Science and Technology Policy, 7(4), 21-32. {In Persian}
 [18] Bawany, N. Z., & Shamsi, J. A. (2015). Smart city architecture: Vision and challenges. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 6(11). doi:10.14569/IJACSA.2015.061132
[19] Dameri, R. P. (2017). Smart city definition, goals and performance. In Smart City Implementation (pp. 1-22). Springer, Cham.
 [20] Giffinger, R., & Pichler-Milanović, N. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna University of Technology.
 [21] Sharifi, A., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and managementScience of the Total Environment, 142391. {In Persian}
[22] Kummitha, R. K. R. (2020). Smart technologies for fighting pandemics: The techno-and human-driven approaches in controlling the virus transmissionGovernment Information Quarterly, 37(3), 101481.‏ doi: 10.1016/j.giq.2020.101481
[23] Allam, Z., & Jones, D. S. (2020, March). On the coronavirus (COVID-19) outbreak and the smart city network: universal data sharing standards coupled with artificial intelligence (AI) to benefit urban health monitoring and management. In Healthcare (Vol. 8, No. 1, p. 46). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. doi: 10.3390/healthcare8010046
 [24] Kunzmann, K. R. (2020). Smart cities after COVID-19: Ten narrativesdisP-The Planning Review, 56(2), 20-31. doi: 10.1080/02513625.2020.1794120
[25] Shorfuzzaman, M., Hossain, M. S., & Alhamid, M. F. (2021). Towards the sustainable development of smart cities through mass video surveillance: A response to the COVID-19 pandemicSustainable cities and society, 64, 102582.‏ doi: 10.1016/j.scs.2020.102582
[26] Anthopoulos, L., & Tzimos, D. (2021, April). Carpooling platforms in smart cities for COVID-19 pandemic: A bibliometric analysis. In Companion Proceedings of the Web Conference, 2021 (pp. 661-666).‏ doi:10.1145/3442442.3453471
[27] Troisi, O., Fenza, G., Grimaldi, M., & Loia, F. (2022). Covid-19 sentiments in smart cities: The role of technology anxiety before and during the pandemicComputers in Human Behavior, 126, 106986.‏ doi: 10.1016/j.chb.2021.106986
[28] Medghalchi, N., Bahrainy, H., Rafieian, M. (2021). The Impact of Information and Communication Technology and the covid Pandemic on Urban Studies: A Systematic Review. Motaleate Shahri. {In Persian}. doi: 10.34785/J011.2022.657
[29] Moradi, S. (2019). The Thematic study of Research in the Smart City Scope. Scientometrics Research Journal, 5(9), 139-160. {In Persian}. doi: 10.22070/rsci.2018.759
[30] Zhao, L., Tang, Z. Y., & Zou, X. (2019). Mapping the knowledge domain of smart-city research: A bibliometric and scientometric analysisSustainability, 11(23), 6648.‏ doi: 10.3390/su11236648
[31] Zheng, C., Yuan, J., Zhu, L., Zhang, Y., & Shao, Q. (2020). From digital to sustainable: A scientometric review of smart city literature between 1990 and 2019Journal of Cleaner Production, 258, 120689.‏ doi:10.1016/j.jclepro.2020.120689
[32] Wu, Z., Jiang, M., Li, H., & Zhang, X. (2021). Mapping the knowledge domain of smart city development to urban sustainability: a scientometric studyJournal of Urban Technology, 28(1-2), 29-53.‏ doi:10.1080/10630732.2020.1777045
[33] Zeighami, R., Bagheri Nesami, M., Haqdoost, F., & reminder, M. (2008). Content analysis. Iranian Nursing Quarterly, 21 (53): 41-52. {In Persian}
[34] Fahimifar, S., & Jafari, S. (2021). Analyzing and comparing the concepts of knowledge strategy and knowledge management strategy from a research perspectiveScience and Technology Policy Letters, 11(3), 5-23. doi:20.1001.1.24767220.1400.11.2.2.2
[35] Soheili, F., Tavakolizadeh Ravari, M., Hazari, A. & Dost Hosseini, N. (2018). Drawing a scientific map. Tehran: Payame Noor University. {In Persian}
[36] Jafari, S., Farshid, R., & Jabbari, L. (2021). Thematic analysis of COVID 19 studies in five large continents. Scientometrics Res J.  6(11):277-97. {In Persian}. doi. 10.22070/RSCI.2020.5494.1385
[37] Díaz, M., Martín, C., & Rubio, B. (2016). State-of-the-art, challenges, and open issues in the integration of Internet of things and cloud computingJournal of Network and Computer applications, 67, 99-117. doi:10.1016/j.jnca.2016.01.010
[38] Thakuriah, P. V., Tilahun, N. Y., & Zellner, M. (2017). Big data and urban informatics: innovations and challenges to urban planning and knowledge discovery. In seeing cities through big data (pp. 11-45). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-40902-3_2
 [39] Shadravan, S., Mohammadinejad, M., Haj Mohammadi, A. & Rezaei Hemmatabadi, F. (2021). Social Networks on Disease Control. 7th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences. {In Persian}
 [40] Jabbari, L., & Jafari, S. (2020). Analysis of Research perspective, knowledge map, and co-author patterns of COVID19 StudiesPopularization of Science, 11(1), 123-144. DOI:20.1001.1.22519033.1399.11.1.6.5