مدل‌سازی اجرای طرح مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

2 دکتری آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.

3 استادیار گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.

4 ستادیار گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.

چکیده

با توجه به ارجاع روزافزون امور دانشگاهی به وزارت علوم (تشدید تمرکز و دیوان‌سالاری)، کاهش مشارکت دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها (کاهش پاسخگویی) و کاهش کیفیت حجم آموزش عالی (عدم تناسب و توازن جدی میان فعالیت‌های دانشگاهی و استعدادها، مزیت‌ها و نیازهای مناطق)، مطالعات «مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی» از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده اما تغییرات پی‌درپی و روند کند در پیشبرد این طرح، جای تأمل را باقی گذاشته است. این مقاله بر آن است تا با شناخت عوامل کلیدی در پیاده‌سازی مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی، پیشران‌های مؤثر بر موفقیت یا شکست طرح مزبور را که همان متغیرهای کلان تصمیم‌گیری در تنظیم، هدایت و ترتیب اثر این طرح می‌باشند، تجزیه و تحلیل نماید. پژوهشگران با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به خبرگان، عوامل مؤثر را شناسایی کرده و با توزیع پرسشنامه میان ۴۱ خبره در حیطه‌های آینده‌پژوهی، سیاست‌گذاری علم و فناوری و مدیریت آموزش عالی، از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین روابط میان پیشران‌ها استفاده کرده‌اند. مدل نهایی از ۷ سطح برخوردار بوده و در آن عوامل به سه گونه «وابسته»، «پیوندی» و «محرک» در یک پیوستار منطقی تقسیم‌بندی شدند. این تحقیق نشان داد که سه پیشران "اقدامات قانونی"، "تقویت استقلال دانشگاهی" و "عملکرد آموزش‌محور، پژوهش‌محور یا تلفیقی وزارت عتف برای مدیریت گذار" پیش‌نیازهای اساسی اجرای طرح مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Implementation of Regional Higher Education Management Plan in Iran with an Interpretive-Structural Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Naghizadeh 1
  • Ahmad Borumand Kakhki 2
  • AmirHushang Heidari 3
  • Naser Bagheri Moghadm 4
  • Amir Nazemi 3
1 Assistant Professor, Department of Financing and Economics of Science, Technology & Innovation, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Futures Studies, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, , Department of Science & Technology Futures Studies, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Technology and Innovation Policy, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Following the increase in referrals of academic affairs to the Ministry of Science (intensification of concentration and bureaucracy), the reduction of participation of universities in decision-making and planning (reduction of accountability) and the reduction of the quality of higher education system (serious imbalance between academic activities and the talents, advantages and needs of the regions) "Regional management of higher education" studies started in the second half of the 90s, but successive changes and slow progress in advancing this plan have become a problem. This research aims to analyze the key factors in the implementation of the regional management of higher education, the drivers affecting the success or failure of the plan, which are the macro decision-making variables in the regulation, direction and order of the effect of this plan. Researchers have identified the factors by conducting library studies and referring to experts, distributing questionnaires among 41 experts in the fields of futures studies, science and technology policy-making, and higher education management, and using interpretive structural modeling to determine the relationships between driving forces. The final model had 7 levels in which the factors were divided into three types: dependent, hybrid and stimulus in a logical continuum. This study showed that the three drivers of "legal action", "strengthening academic independence" and "education-oriented, research-oriented or integrated performance of the Ministry to manage the transition" are the basic prerequisites for implementing the Regional HE Management Plan.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Management
  • Higher Education
  • Higher Education Spatial Planning
  • Interpretive-Structural Modeling
  • Academic Independence
[1] Santiago, Paulo, Tremblay, Karine, Basri, Ester, & Arnal, Elena. (2008). Tertiary education for the knowledge society (Vol. 1): OECD Paris
[2] Block, Betty Ann. (2016). The professoriate and the future of higher education kinesiology. Quest, 68(3), 229-239. doi: 10.1080/00336297.2016.1180307.
[3] Ju, Rong, Buldakova, Natalya V, Sorokoumova, Svetlana N, Sergeeva, Marina G, Galushkin, Alexander A, Soloviev, Andrey A, & Kryukova, Nina I. (2017). Foresight methods in pedagogical design of university learning environment. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 5281-5293. doi:10.12973/eurasia.2017.01003a.
[4] Ahmadi, M. & Norozi, Kh. (2015) Investigating Strategies of Financing Educational Activities for Selected Universities. Journal of Science and Technology Policy. 4(3), 47-64. doi: 20.1001.1.24767220.1393.04.3.3.6. {In Persian}   
[5] Ahanchian Mohammad Reza. (2012) Academic bureaucracy: issues and challenges. Iranian Journal of Higher Education. 5 (4). {In Persian}
[6] Ghiasi Nodooshan, Saeed & Khalili, Ebrahim. (2018). Government and university autonomy. State Studies. 4(14), 183-232. doi:10.22054/tssq.2018.9078. {In Persian}
[7] Bagheri Moghadam, Nasser, & Ahmadi, Hassan. (2019). Pathology of governance in the Iranian higher education system. Public Policy Quarterly, 4 (4), 55-74. doi: 10.22059 / ppolicy.2019.69717. {In Persian}
[8] Jafari Sani, H., et al. (2017). Challenges and problems of guaranteeing the quality of higher education with an emphasis on state universities and higher education centers in Iran, 12th National Conference on Quality Assessment in University Systems. {In Persian}
[9] Qoruneh, Davood, Heidari Tashe Kaboud, Akbar, & Sanaeipour, Fatemeh. (2018).Pathology of higher education Spatial planning in Iran; the First Step of regional governance. Approach, 29 (75), 43-54. doi: 10.22034/RAHYAFT.2019.13789. {In Persian}
[10] Naghizadeh, Reza. (2019). A policy framework for the challenges of implementing regional higher education management in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(3), 99-122.  {In Persian}
[11] Goddard, John B, & Chatterton, Paul. (1999). Regional Development Agencies and the knowledge economy: harnessing the potential of universities. Environment and planning C: Government and Policy, 17(6), 685-699.  doi:10.1068/c170685.
[12] Malekinia, Emad, Bazargan, Abbas, Vaezi, Mozafaredin, & Ahmadian, Majid. (2014). Identification and prioritization of sustainable university's factors. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(3), 1-26.
[13] Shaverdi, M., & Soltani, B. (2019). Geographical Proximity: A tool for Supporting Innovation. Journal of science and technology policy, 11(2).  doi: 20.1001.1.20080840.1398.12.2.21.6. {In Persian}
[14] Bouzari, Sima. (2016). Higher education spatial planning in the geographical area of the country. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22.75-49, (2).  {In Persian}
[15] Yousefi, Hadi. (1401) expert report entitled "Reviewing the state of governance of higher education in 10 countries in terms of administrative structure, financing and evaluation and quality assurance and presenting policy approaches", Majlis Research Center, serial number: 18263. {In Persian}
[16] Naghizadeh, Reza. (2020). Investigation of Solutions for Implementing Regional Management Based on the Document of Spatial Planning of Higher Education in I.R. Iran. Approach, 29 (75), doi:19-27. 10.22034/RAHYAFT.2019.13787.  {In Persian}
[17] Marandi, Hadi Razzaq, Zadeh, Khorram Rahim, & F, Ghorban Khajeh. (2013). Institutional autonomy in the Iranian public universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology. Iranian Journal of Higher Education, 5 (4), 137-163. {In Persian}
[18] Zakersalehi, Gholamreza. (2013). Study of legal capacities of academic independence in Iran. Iranian Journal of Higher Education, 20 (5), 23-55.  {In Persian}
[19] Kousari, Sahar. (2019). Vision of Higher Education System Functions with Regional Management. Approach, 29 (75), 1-18. doi: 10.22034 / rahyaft.2019.13786.  {In Persian}
[20] Rohani, Maghsoud, Faraskhah; Reza, Maniei; Shadi. (2016). The need for decentralization and the future of good governance in higher education with emphasis on the self-regulatory capacities of the regions in the country and the regional planning of the land. retrieved from Institute for Research and Planning in Higher Education. {In Persian}
[21] Ahanchian, Mohammad Reza (2012). Higher education planning and science and technology policies of the country: a breakdown analysis based on empiricism. Science and Technology Policy. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080840.1391.5.1.6.0. {In Persian}
[22] Naghizadeh, Reza. (2018). Report on the current situation and identify and prioritize challenges. National Research Institute for Science Policy (NRISP) {In Persian}
[23] Nili, Mohammad Reza. (2013).  Planning-Based Planning in Higher Education (Requirements, Challenges, and Strategies) Case Study: Higher Education Planning in Isfahan Province. Iranian Journal of Higher Education, 5 (3).  {In Persian}
[24] Samari, Isa; Garainejad, Gholamreza. (2013). A Look at the Conceptual Position of Higher Education Planning in Land Management: A Guide to "University Development" in Iranian Higher Education, Iranian Journal of Higher Education, 5 (3). {In Persian}
[25] Ministry of Science, Research and Technology. (2012). Higher education document of the country based on planning. Retrieved from Tehran. {In Persian}
[26] Vahidi, Paridokht. (1995).  Evaluation of land management studies in Iran from the perspective of higher education. Research and Planning in Higher Education, 10, 41-60.  {In Persian}
[27] Soruri, Hamed, & colleagues. (2018). The initial framework of the regulations for the recruitment and promotion of faculty members of the country's universities based on the declaration of the second step of the Islamic Revolution. Retrieved from Tehran. {In Persian}
[28] Radenjad, Niloofar. (2018). The future of land development; Analysis of the effect of demographic change on regional development on the horizon of 1424. (M.Sc. Thesis in Futurology), Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran {In Persian}
[29] Méthot, Josée, Huang, Xiyu, & Grover, Himanshu. (2015). Demographics and societal values as drivers of change in the Great Lakes–St. Lawrence River basin. Journal of Great Lakes Research, 41, 30-44. doi:10.1016/j.jglr.2014.11.001.
[30] Drápelová, Vendula, Verter, Nahanga, & Hübelová, Dana. (2016). Demogeographic Analysis to Support the Optimum Realization of the Strategy of Regional Development in the Administrative District of Municipality of Valašské Meziříčí. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(4), 1311-1323. doi: 10.11118/actaun201664041311.
[31] King, Roger. (2009). Governing universities globally: Organizations, regulation and rankings. Edward Elgar Publishing.
[32] Institute for Research and Planning in Higher Education, (2016). The regional network of universities in the country and the delegation of structural authority to the university districts and the promotion of the level of self-regulation of the districts and the university independence, Futures Studies Committee. {In Persian}
[33] Kousari, Sahar, & Ahmadi, Hassan. (2019). Requirements for implementing higher education regional management. Paper presented at the Higher Education Organization Conference: Scenarios Ahead. https://civilica.com/doc/970434 Retrieved from: Tehran. {In Persian}
[34] Bouzari, Sima. (2015). Spatial analysis approach in the trend of higher education development. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21(2), 105-128.  {In Persian}
[35] Center for Research, Development and Foresight. (2018). The future of higher education: Challenges and solutions. Retrieved from Tehran.  {In Persian}
[36] Entezari, Yagoub. (2018). Analyzing the impact of university on regional development in Iran. Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (2), 1-25. {In Persian}
[37] Filippakou, Ourania, Salter, Brian, & Tapper, Ted. (2012). Higher education as a system: the English experience. Higher Education Quarterly, 66(1), 106-122. doi:10.1111/j.1468-2273.2011.00506.x.
[38] Irannejad, Parisa, Haddadi, Tahereh, & Zare, Saeedeh. (2017). Land Management: Guidelines for Higher Education Development Planning and Policies. Studies in Psychology and Educational Sciences, 3 (27), 39-59. {In Persian}.