تحلیل فرایند توسعه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با روش موتورهای نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

2 دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

پیش از تدوین سیاست برای توسعه فناوری و اجرای آن، باید وضعیت فناوری در کشور ارزیابی و تحلیل گردد. نظر به اهمیت و ضرورت توسعه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گازطبیعی در کشور در این مقاله به ارزیابی فرایند توسعه این فناوری با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه و با بهره گیری از روش موتورهای نوآوری پرداخته شده است. رویکرد این پژوهش کیفی و استراتژی آن پیمایش نظر خبرگان بر مورد مطالعه یعنی فناوری ذخیره سازی گاز طبیعی است. ابزار جمع‌آوری داده بررسی اسناد و مصاحبه با خبرگان می باشد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در ایران، در مرحله دوم توسعه از چهار مرحله رشد نظام نوآوری فناورانه در کشور قرار دارد. به این معنی که کشور به دانش اولیه این فناوری دست پیدا کرده و نمونه اولیه نیز به صورت آزمایشی در یک مخزن بکار گرفته شده است اما بایستی تعداد این آزمایشات افزایش یافته و بازیگران صنعتی دیگر نیز به این حوزه ورود کرده و سازوکارهای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی در این فناوری افزایش یابد. همچنین در انتها مدلی ارائه شده که بر اساس آن مشکلاتی موجود برای توسعه این فناوری در کشور، شناسایی و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است. مطابق با این مدل، موتور محرک کارآفرینی موتور اصلی می باشد و در همه کارکردها، اعم از کلیدی، حمایتی و حاشیه ای این موتور ضعف وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Development Process of Natural Gas Storage Technology with the Method of Motors of Innovation

نویسندگان [English]

  • Naser Bagheri Moghaddam 1
  • Maryam Nozari 2
  • Zoha Chini Foroushan 3
1
2
3
چکیده [English]

Before policy making for technology development and implementation, the state of technology in the country must be evaluated and analyzed. In this study, considering the importance and necessity of developing underground natural gas storage technology, the process of developing this technology has been evaluated using the approach of the technological innovation system and using the method of motors of innovation. The approach of this research is qualitative and the data collection tool is document review and interview with experts. The results of this study show that the underground natural gas storage technology in Iran is in the second stage of development of the four stages of growth of the technology system in the country. This means that the country has acquired the basic knowledge of this technology and the prototype has been used experimentally in a repository, but the number of these experiments should be increased and other industrial players should enter this field and the mechanisms for creating knowledge-based companies. Also, a model proposed that based on, problems that are exists on the way to development of this technology in the country and policy recommendations are provided. According to this model, the engine of entrepreneurship is the main engine and there is weakness in all functions, including key, support and marginal of this engine.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development Process
  • Evaluation
  • Technological Innovation System
  • Motors of innovation
  • Underground Gas Storage (UGS)
]1] Rip, A., & Kemp, R. (1998). Technological change. Human choice and climate change, 2(2), 327-399.
[2] Freeman, C., & Perez, C. (1988). Structural crises of adjustment: business cycles. Technical change and economic theory. Londres: Pinter.
[3] Jacobsson, S. (2008). The emergence and troubled growth of a ‘biopower’innovation system in Sweden. Energy Policy, 36(4), 1491-1508.
[4] Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4), 413-432.
[5] Alkemade, F., Kleinschmidt, C., & Hekkert, M. (2007). Analysing emerging innovation systems: a functions approach to foresight. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 3(2), 139-168.
[6] Karimian, H.  (2013). Provide a localized framework to explain the current state of technology for the simultaneous production of electricity and heat in the country using a system of technological innovation. Master Thesis in Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineerin. {In Persian}
[7] BagheriMoghadam, N., Moosavi, S. M., Nasiri, M., Moallemi, E., Radpoor, S. R. (2013).  Motors of Innovation: A Novel Approach for Analyzing Technological Innovation Systems. NRISP {In Persian}
[8] Moallemi, E. A., Ahmadi, A., Afrazeh, A., & Moghaddam, N. B. (2015). Assessing the performance of transition towards renewable energy: case study of Iran's fuel cell technology. Journal of Corporate Citizenship, (58), 137-157.
[9] Suurs, R., Hekkert, M. (2009). Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems (Thesis), Utrecht University, Utrecht, 45-46.
[10] Negro, S. O., Hekkert, M. P., & Smits, R. E. (2007). Explaining the failure of the Dutch innovation system for biomass digestion—a functional analysis. Energy policy, 35(2), 925-938.
[11] Miremadi, S. I. (2019). Technological Innovation System: a Scheme of Innovation Policy and Technology Development. Journal of science and technology policy. {In Persian}
[12] lz, R. (2007). The role of regulation for sustainable infrastructure innovations: the case of wind energy. International Journal of Public Policy, 2(1), 57-88.
[13] Heirani, H., BagheriMoghadam, N., Ghodsi Pour, S, H., Vatani, A., Tabatabaiean, S, H. (2018). Technological System Analysis by Emphasizing the Role of Contextual Factors; Case Study: Underground Gas Storage Technology, Journal of science and technology policy, 1(11), pp. 2-17. {In Persian}
 [14] Hekkert, M. P., & Negro, S. O. (2009). Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technological forecasting and social change, 76(4), 584-594.
[15] Jacobsson, S. & Bergek, A. (2004). Transforming the Energy Sector: The evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change, 13(5), 815-849.
[16] Ghazinoory, S. S., & Ghazinoory, S. S. (2008). Extracting strategies for modification of the national innovation system of Iran based on a comparative study. Journal of Science and Technology Policy, 1(1), 53-64. {In Persian}
[17] Ghazinoory, S., Nasri, S., Ameri, F., Montazer, G. A., & Shayan, A. (2020). Why do we need ‘Problem-oriented Innovation System (PIS)’for solving macro-level societal problems? Technological Forecasting and Social Change, 150, 119749.
[18] Bagheri Moghaddam, N., & Mohamadpour, S. M. (2018). Explaining the process of development of fuel cell technology in Iran by using innovation motors concept. Journal of Science and Technology Policy11(2), 57-72. {In Persian}