شناسایی و تحلیل ارتباط ریسک‌‌ها و ذینفعان در پیاده سازی دولت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 دانشیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

3 دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

4 استادیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

پیاده‌‌سازی دولت الکترونیک مستلزم اجرای پروژه‌‌های متنوعی است که از یک سو طیف گسترده‌‌ای از ذینفعان را در بر می‌‌گیرد و از سوی دیگر به واسطه ماهیت نوآورانه خود با ریسک‌‌ها‌‌ی زیادی مواجه می‌‌شود. هم‌افزایی حاصل از بررسی همزمان ریسک‌ها و ذینفعان دولت الکترونیک که در پژوهش‌‌های پیشین مغفول مانده، انگیزه انجام پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و خروجی آن می‌تواند سبب مدیریت ریسک‌‌های مهمتر با توجه به ذینفعان مؤثر گردد. برای این منظور، این مقاله ابتدا به شناسایی ذینفعان و ریسک‌‌های دولت الکترونیک پرداخته و سپس با بکارگیری روش دلفی ریسک‌‌های مترتب بر ذینفعان را مشخص کرده است. داده‌‌های حاصل از تلاقی ریسک‌‌ها و ذینفعان دولت الکترونیک با دو رویکرد تحلیل شده‌‌اند. نتایج نشان می‌‌دهد در حوزه ذینفعان، سازمان‌‌های مجری مؤثرترین ذینفع بر روند پیاده‌‌سازی دولت الکترونیک می‌‌باشند و در رده بعد، دولت و سیاستگذاران و تأمین‌‌کنندگان زیرساخت قرار دارند. در حوزه ریسک، بیشترین درصد ریسک‌‌های ذینفعان با 34% متعلق به ریسک‌‌های سازمانی و پس از آن با 31% متعلق به ریسک‌‌های مالی است. گروه ریسک‌‌های همکاری و مشارکت و زیرساخت و امنیت با 29% در رده بعد قرار می‌‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of the Relations between Risks and Stakeholders in the Implementation of E-government Projects

نویسندگان [English]

  • Hoda Badavam 1
  • Ehsan Eshtehardian 2
  • Hamid Hakamian 3
  • Hani Arbabi 4
1 M.Sc. in Construction and Project Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Construction and Project Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Construction and Project Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of Construction and Project Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

E-government implementation requires running various projects that on the one hand, involves a wide range of stakeholders and on the other hand, due to its innovative nature, it encounters many risks. The synergy resulting from the simultaneous study of the risks and stakeholders of E-government, which was neglected in previous research, has been the motivation of this study. This is an applied research that its output can lead to the management of vital risks concerning influential stakeholders. Therefore, first this research has identified the stakeholders and risks of E-government, then used the Delphi method to identify the risks associated with stakeholders. Findings from the intersection of E-government risks and stakeholders have been analyzed with two approaches. The results indicate that in the area of stakeholders, the most influential stakeholders in the E-government implementation process are the executive organizations. Following that are government and policymakers and also infrastructure suppliers. In the area of risk, the highest percentage of stakeholder-associated risks with 34% belongs to organizational risks and then with 31% belongs to financial risks. In the next level, cooperation and participation risks and infrastructure and security risks are equally 29%.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-government Projects
  • Technology Information
  • Stakeholders
  • Risk
  • Delphi
]1[ Rowley, J. (2011). E-Government stakeholders - Who are they and what do they want? International Journal of Information Management, 31(1), 53–62.
[2] Heeks, Richard. (2003). Most eGovernment for development projects fail: how can risks be reduced? Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 14, 1–17.
[3] United Nations, “E-Government Survey 2020”, 2020.
[4] West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. Public Administration Review, 64(1), 15–27. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00343.x
[5] Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2010). A general framework for E-government: Definition maturity challenges, opportunities, and success. European Journal of Scientific Research, 39(1), 29–42.
[6]           Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. Government Information Quarterly, 36(2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001
[7]           Richard, O., & Irani, Z. (2019). The role of stakeholders in the e ff ective use of e-government resources in public services. International Journal of Information Management, 49 (April), 253–270.
[8]           Heeks, R. (2006). Understanding and measuring egovernment: international benchmarking studies. UNDESA Workshop E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future, Budapest, July, 27–28.
[9]           Heeks, R. (2008). Benchmarking e-government: Improving the national and international measurement, evaluation and comparison of e-government. In Evaluating Information Systems Public and Private Sector (Vol. 53, Issue 9, pp. 257–301).
[10]         Flak, L. S., Sein, M. K., & Sæbø, Ø. (2007). Towards a cumulative tradition in e-Government research: Going beyond the Gs and Cs. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4656 LNCS, 13–22.
[11]         Balta, D., Greger, V., Wolf, P., & Krcmar, H. (2015). E-government stakeholder analysis and management based on stakeholder interactions and resource dependencies. 48th Hawaii International Conference on System Sciences, 2456–2465.
[12]         Johannessen, M. R., Flak, L. S., & Sæbø, Ø. (2012). Choosing the Right Medium for Municipal eParticipation Based on Stakeholder Expectations Theoretical Premises: Technology Evaluation through Genres. International Conference on Electronic Participation, 25–36.
[13]         Fedorowicz, J., Gogan, J. L., & Culnan, M. J. (2010). Barriers to Interorganizational Information Sharing in E-government : A Barriers to Interorganizational Information Sharing in e-Government : A Stakeholder Analysis. The Information Society, 315–329.
[14]  Navarra, D. D., & Cornford, T. (2005). ICT, Innovation and Public Management: Governance, Models and Alternatives for eGovernment Infrastructures. Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems.
[15]         Liu, S., Zhang, J., Keil, M., & Chen, T. (2010). Comparing senior executive and project manager perceptions of IT project risk: A Chinese Delphi study. Information Systems Journal, 20(4), 319–355.
[16]  Gunawong, P., & Gao, P. (2017). Understanding e-government failure in the developing country context : a process-oriented study. Information Technology for Development, 1102(January), 1–26. https://doi.org/10.1080/02681102.2016.1269713
[17]         Rodríguez Bolívar, M. P., Alcaide Muñoz, L., & López Hernández, A. M. (2016). Scientometric Study of the Progress and Development of e-Government Research During the Period 2000–2012. Information Technology for Development, 22(1), 36–74.
[18]         Savoldelli, A., Codagnone, C., & Misuraca, G. (2014). Understanding the e-government paradox: Learning from literature and practice on barriers to adoption. Government Information Quarterly, 31(SUPPL.1), S63–S71.
[19]         Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Giudice, M. Del, Dimitriou, S., & Michael, P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager’s perspective. Technological Forecasting and Social Change, 152(September 2019). https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119880
[20]         Ramli, R. M. (2017). E-government implementation challenges in malaysia and south korea: A comparative study. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 80(1), 1–26.
[21]         Bashiri, L., Danaeefard, H., & Rajabzadeh, A. (2014). Analytical Modeling of e-Government Risks in Islamic Republic of Iran: Quantitative Research. 14th European Conference on E-Government, June, 375–384.
[22]         Sutan, H., & Nawi, A. (2012). Government ICT Project Failure Factors: Project Stakeholders ’ Views. Journal of Information Systems Research and Innovation, June 2014, 69–77.
[23]         Loukis, E., & Charalabidis, Y. (2011). Why do e-government projects fail? Risk factors of large information systems projects in the Greek public sector: An international comparison. International Journal of Electronic Government Research, 7(2), 59–77.
[24]         Saghafi, F., Zarei, B., & Dibaj, S. M. (2011). National E-Government Development Model for Iran. Journal of Science and Technology Policy, 4(2), 27–40. {In Persian}
[25]         Keramati, A., Saremi, M. S., & Afshari-Mofrad, M. (2011). Citizen relationship management critical success factors: An empirical study of municipality of Tehran. International Journal of Electronic Governance, 4(4), 322–347.
[26]         Baccarini, D., Salm, G., & Love, P. E. D. (2004). Management of risks in information technology projects. Industrial Management and Data Systems, 104(3), 286–295.
[27]         Menezes, J., Gusmão, C., & Moura, H. (2019). Risk factors in software development projects: a systematic literature review. Software Quality Journal, 27(3), 1149–1174.
[28]         Li, X., Jiang, Q., Hsu, M. K., & Chen, Q. (2019). Support or risk? Software project risk assessment model based on rough set theory and backpropagation neural network. Sustainability, 11(17), 1–12.
[29]         Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., & Cule, P. (2001). Identifying software project risks: An international Delphi study. Journal of Management Information Systems, 17(4), 5–36.
[30]         PMI. (2021). A Guide to the Project Mangement Body of Knowledge (PMBOK®) (7th Ed).
[31]         Xia, N., Zou, P. X. W., Griffin, M. A., Wang, X., & Zhong, R. (2018). Towards integrating construction risk management and stakeholder management: A systematic literature review and future research agendas. International Journal of Project Management, 36(5), 701–715.
[32]  Ahmadi, F.A., Nasiriani, k., & Abazari, P. (2008) Delphi technique: A tool in research, Iranian Journal of Medical Education, 8(1), 175-185. {In Persian}
[33]         Diamond, I. R., Grant, R. C., Feldman, B. M., Pencharz, P. B., Ling, S. C., Moore, A. M., & Wales, P. W. (2014). Defining consensus : A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. Journal of Clinical Epidemiology, 67(4), 401–409.
[34] Rahmani, A, Vazirinejad, R, Ahmadinia, H. & Rezaeian, M. (2020). Methodological foundations and applications of the Delphi method: A narrative review. The Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 19(5), 515-538. {In Persian}
[35]         Greger, V., Balta, D., Wolf, P., & Krcmar, H. (2014). Analyzing stakeholders in complex E-Government projects: Towards a stakeholder interaction model. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8653 LNCS, 194–205.
[36]         Ashaye, O. R., & Irani, Z. (2019). The role of stakeholders in the effective use of e-government resources in public services. International Journal of Information Management, 49(May), 253–270.
[37]         Goel, S., Dwivedi, R., & Sherry, A. M. (2012). Role of key stakeholders in successful E-Governance programs: Conceptual framework. In 18th Americas Conference on Information Systems 2012, AMCIS 2012 (Vol. 1, pp. 374–382).
[38]         Belachew, M., & Shyamasundar, R. K. (2013). Public Private Partnerships (PPP) in the E-Government initiatives for developing nations: The case of ethiopia. In ACM International Conference Proceeding Series (pp. 42–45).
[39]         Yaghoubi, N. M. (2011). E–Village IT–Base Approach in Rural Development Management. Journal of Science and Technology Policy, 3(2), 95–109. {In Persian}
[40]         Chan, C. M. L., Pan, S.-L., & Tan, C.-W. (2003). Managing stakeholder relationships in an e-Government project. In 9th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2003) (pp. 783–791).