مفهوم سرمایه علمی در میدان دانشگاهی: دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران.

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

در یک میدان علمی همچون دانشگاه، همواره  تلاش برای کسب جایگاه، موقعیت، به رسمیت شناخته شدن، احترام و منزلت اجتماعی، اعتبار و پرستیژ، شهرت و نام و آوازه و برنده شدن ، میان عوامل و نیروهای مختلف وجود دارد؛ به طوری که حضور در میدان دانشگاهی می‌‌تواند منجر به انباشت سرمایه‌‌های مختلف شود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر نظریه جامعه‌‌شناختی بوردیو، مفهوم سرمایه علمی از دیدگاه کنشگران دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که کنشگران دانشگاهی چه تعریفی از سرمایه علمی دارند؟ از دیدگاه آنان سرمایه علمی در محیط دانشگاهی دارای چه ویژگی‌‌هایی است؟ و در نهایت پیامدهای سرمایه علمی از دیدگاه کنشگران دانشگاهی کدامند؟ بدین منظور، با به‌کارگیری روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، با 56 نفر از کنشگرانی که دارای تجربه زیسته در دانشگاه شهید بهشتی بوده و اطلاعات موثقی در خصوص موضوع پژوهش داشته‌‌اند مصاحبه شد؛ همچنین با توجه به کیفی بودن رویکرد این پژوهش، از روش ارزیابی لینکلن و گوبا برای سنجش دقت و اعتباریابی یافته‌‌های پژوهشی و از روش کدگذاری مجدد توسط پژوهشگر و پایایی بازآزمون با استفاده از فرمول کووال، برای سنجش پایایی مصاحبه‌‌ها استفاده‌شده است. در نهایت، بازبینی و بررسی مفاهیم و مقوله‌‌های استخراج‌شده توسط متخصصان و بازخورد مشارکت‌کنندگان از یکسو و ضریب پایایی 84 درصد از سوی دیگر، بیانگر مورد تأیید قرار گرفتن قابلیت اعتماد کدگذاری‌‌های انجام‌گرفته در خصوص مصاحبه‌‌های این پژوهش بوده است. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که طبق دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی، سرمایه‌‌های علمی یک میدان دانشگاهی در دو حالت ملموس و ناملموس قرار می‌‌گیرند و صلاحیت‌‌های علمی، نگرشی و اجتماعی از ویژگی‌‌های سرمایه‌‌های علمی، محسوب می‌‌شوند؛ همچنین، شکل‌‌گیری و شکوفایی سرمایه علمی در یک دانشگاه دارای پیامدهای فردی(منزلت اجتماعی و شغلی، ایجاد معرفت علمی و هویت‌‌یابی علمی) و پیامدهای سازمانی (افزایش اعتبار علمی، ارتقاء مرجعیت علمی، تحرک و پویایی علمی، توسعه اقتصادی و فرهنگی و پاسخگویی به ذی‌نفعان بیرونی و درونی) است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Scientific Capital in the Academic Field: the Perspective of Shahid Beheshti University Actors

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nasrollahinia 1
  • Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi 2
  • Maghsood Farasatkhah 3
  • Morteza Rezaeizadeh 4
1 - PhD in Higher Education Development Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor of Educational Science, Faculty of Education & Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Professor of Higher Education Planning, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Educational Science, Faculty of Education & Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In a scientific field such as a university, there is always a struggle to gain a position, recognition, social respect, prestige, fame and reputation, and winning among various factors and forces; So that presence in the university field can lead to the accumulation of various capitals; In this study, based on Pierre Bourdieu's sociological theory, the concept of scientific capital is examined from the perspective of academic actors and the basic question is answered, what is the definition of scientific capital by academic actors? In their view, what are the characteristics of scientific capital in the university environment? And finally, what are the consequences of scientific capital from the perspective of academic activists?
The participants of the present study are the activists of Shahid Beheshti University including managers, staff, faculty members, students and graduates. Using the method of "targeted sampling", 56 activists who have lived in Shahid Beheshti University and have reliable information. They had a treatise on the subject; In this study, the interview tool was used for a direct and in-depth discussion about the status of scientific capital of University. Also, due to the qualitative approach of this research, Lincoln and Guba's  evaluation method and re-coding method by the researcher and retest reliability were used to measure the validity and reliability of the interviews;The results of the research indicate that the power and survival of scientific capital in a university field in relation to other actors and conflict and negotiation. With them in order to gain points and individual and organizational development; In other words, the definition of scientific capital is not based solely on the dignity and status of the place of study and employment, and its emergence and flourishing, on the one hand, in the context in which it is located, and on the other hand, in its ability. Adaptation depends on environmental change and diversity;. The findings of this study also showed that according to the view of the activists of Shahid Beheshti University, the scientific capital of a university field is in two tangible and intangible states, and scientific, attitudinal and social competencies are the characteristics of capital. Are considered scientific; Also the flourishing of scientific capital in university has individual consequences (social and occupational status, creation of scientific knowledge and scientific identity-finding) and organizational consequences (increasing scientific credibility, scientific mobility and dynamism, economic and cultural development and responding to stakeholders) .
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Field
  • Scientific Capital
  • University Actors
  • Pierre Bourdieu
  • Shahid Beheshti University
1] Bourdieu, P. (1975). The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason. Information (International Social Science Council), 14(6), 19–47.
]2 [Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). New York: Greenwood.
]3 [Panofsky, A.L(2011). Field Analysis and Interdisciplinary Science: Scientific Capital Exchange in Behavior Genetics. Minerva 49, 295-316
[4 [Pellandini-Simányi, L. (2014). Bourdieu, Ethics and Symbolic Power. The Sociological Review, 62(4), 651–674.
]5 [Afrough, E.(2016). Critical evaluation of the institution of science in Iran.Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. {In Persian}
]6 [Bourdieu, Pierre.(2002). Science de la science et réflexivité. (Translated into persian by Y. Emami). Tehran: National Research Institute for Science Policy publication. {In Persian}
]7 [Ghelishli, Y., Ghazinoory, S. S., & Fard, S. Z. G. (2014). The impact of social capital on enterprise architecture of government-to-government in Iran: a scenario planning approach. UCT Journal of Research in Science, Engineering and Technology, 2(1), 32-43.
]8 [Hemmati, R.(2017). Science, University and Society. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. {In Persian}
]9 [Anderson, M.S., Ronning, E.A., De Vries, R., & Martinson, B C. (2007). The Perverse Effects of Competition on Scientists’Work and Relationships, Science and Engineering Ethics, 13(4), 437–461.
]10 [Fanelli, D. (2010). Do Pressures to Publish Increase Scientists’ Bias? An Empirical Support from US States Data. PLoS ONE 5(4): e10271, doi: 10.1371/journal.pone.0010271.
]11 [Knorr-Cetina, K. (1982). Scientific Communities or Transepistemic Arenas of Research? A Critique of Quasi-Economic Models of Science. Social Studies of Science, 12(1), 101-130
]12 [Farasatkhah, M.(2018). Academic formalism against science. SBU Talk 2, Shahid Beheshti University. {In Persian}
]13[ Yamani Douzi Sorkhabi, M.(2014). Adaptive University. In the book: New Approaches and Perspectives in Higher Education, Tehran: Cultural and Social Studies Research Institute Publications. {In Persian}
]14 [Ghanei Rad, M., Maleki, A., & Mohammadi, Z. (2011). The Study of Cultural Change in Three Generations of aAcademicians (Case Study: Professors of Social Sciences at Tehran Universities)Iranian Journal of Sociology, 14(1), 30-64. {In Persian}
]15[ Ghaneirad, M., Toloo, A., & Khosrokhavar, F. (2008). Factors, Motives and Challenges of Knowledge Production among Scientific Elites. Journal of Science and Technology Policy, 1(2), 71-86. {In Persian}
]16[ Danaeefard, H (2009). An Analysis of Barriers to Knowledge Generation in Field of the Humanities: Some Recommendations for Promoting the Capacity of Iranian Science Policy. Journal of Science and Technology Policy, 2(1), 2-15. {In Persian}
]17[ Kazemi, F., & Saboury, A. (2016). PseudoscienceScience Cultivation Journal, 6(1), 14. magiran.com/p1559562. {In Persian}
]18 [Lash, Scott.(1990). Sociology of Postmodernism. (Translated into persian by H. Chavoshian), Tehran: Nashre markaz publication. {In Persian}
]19 [Archer Ker, L., Dawson, E., DeWitt, J., Godec, S., King, H., Mau, A., Nomikou, E., & Seakins, A. J, (2016). Science Capital Made Clear, King's College London.
]20 [Fakouhi, N.(2018). Bourdieu and Academic Field. Tehran: institute of social and cultural studies. {In Persian}
]21[ Asadi, S. (2013). Measuring and illustrating the geographical distribution of scientific wealth: concepts and applications, Tehran: chapar publication
]22[ Jalili, M., Zahedi, M j., & Ershad, F.(2017). “The socio – cultural status of professors in the Scientific community of university. Journal of Socio-Cultural Changes,14(1): 42-57
]23[ Archer, L., Dawson, E., DeWitt, J., Seakins, A., & Wong, B. (2015). "Science capital": A conceptual, methodological, and empirical argument for extending Bourdieusian
notions of capital beyond the arts
. Journal of Research in Science Teaching , 52 (7)
922- 948.
]24[ Øyvind, I.(2018). Symbolic Capital, In R. L. Heath & W. Johanesen (Eds.),
The international encyclopedia of strategic communication. Malden, MA: WileyBlackwell.
]25 [Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2013). Symbolic capital and social classes. Journal of Classical Sociology, 13(2), 292–302.
]26 [Zanjanizadeh, H.(2004). An introduction to the sociology of Pierre Bourdieu. Journal of Social Sciences, 1(2), doi: 10.22067/jss. v0i0.2983. {In Persian}
]27 [Godec, S., King, H. & Archer, L. (2017). The Science Capital Teaching Approach: engaging students with science, promoting social justice. London: University College London.
]28 [Bourdieu, Pierre (1977) Outline of a Theory of Practice (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology) (R. Nice, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
]29 [Yamani Douzi Sorkhabi, M.(2014). Academic pedagogy; The dialectic of thought and action. Tehran: Cultural and Social Studies Research Institute Publications. {In Persian}