دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1395 
1. نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


4. ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

صفحه 25-38

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


6. بررسی و استخراج معیارهای موثر بر رتبه بندی دانشگاه های ایران از منظر اسناد فرادستی

صفحه 55-70

محمد رضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی