ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

4 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران

چکیده

اعضاء هیات علمی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی هر دانشگاه نقش مهمی در عرصه تعاملات بین المللی دارند و زمانی می توانند در ایفاء این نقش موثرتر عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی است و برای نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 21 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوا استقرایی بود. برای حصول اطمینان از روایی داده  های پژوهش، از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان در پژوهش و بازبینی توسط  همکاران استفاده شد. یافته ها نشان داد که الگوی مفهومی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی را می توان در شش مقوله شایستگی تعریف کرد که عبارتند از: شایستگی علمی، شایستگی حرفه ای، شایستگی ارتباطی، شایستگی میان فرهنگی، شایستگی فراشناختی و شایستگی فکری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Pattern for Faculty Members’ Competency in the International Engagements: a Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare 1
  • Javad Pourkarimi 2
  • Khodayar Abili 3
  • Gholamreza Zaker Salehi 4
1 PhD Candidate in Higher Education Administration, Faculty of Psychology & Education, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology & Education, University of Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Psychology & Education, University of Tehran, Iran
4 Associate professor, Institute for Research & Planning in Higher Education
چکیده [English]

Faculty members as one of the crucial human capitals each university, can play an important role for this purpose. And when, a faculty can play a more effective role in the international engagements that he has the necessary competencies in this filed. Thus, the purpose of present research was the presenting a pattern for faculty members’ competency in the international engagements.To achieve the purpose, the qualitative approach through phenomenological method was used. The statistical populations were included experts in field of higher education in Iran, which selected 21 people as participants in the research by purposive sampling. The research instrument was semi–structured interview and also, data analyses method was qualitative inductive content analysis. Validity was confirmed through techniques such as member checking, and peer checking. Findings showed that conceptual pattern of faculty members’ competency in the international engagements included six competencies; scientific, professional, communicational, cross-cultural, metacognitive and intellectual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • International engagments
  • Faculty Members
  • Competency pattern
[1] Larkin, A. M. (2013). Internationalizing Canadian higher education through north-south partnerships: A critical case study of policy enactment and programming practices in Tanzania. Electronic Thesis and Dissertation Repository. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The University of Western Ontario. Available at:
http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3155&context=etd
[2] Knight, J. (2003). Updated internationalization definition. International Higher Education, 33(2003), 2-3.
[3] Krause, K. L., Coates, H., & James, R. (2005). Monitoring the internationalisation of higher education: Are there useful quantitative performance indicators. International perspectives on higher education research, 3, 233-253.
[4] Elkin, G., Farnsworth, J., & Templer, A. (2008). Strategy and the internationalisation of universities. International Journal of Educational Management, 22(3), 239-250.
[5] جاودانی، حمید. (1392). دانشگاه‌ها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
[6] Beatty, M. (2013).  Factors Influencing Faculty Participation in Internationalization at the University of Minnesota’s Schools of Nursing and Public Health: A Case Study. Electronic Thesis and Dissertation Repository. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, University of Minnesota.
[7] Hendrickson, R. M., Lane, J. E., Harris, J. T., & Dorman, R. H. (2013). Academic leadership and governance of higher education: A guide for trustees, leaders, and aspiring leaders of two-and four-year institutions. Stylus Publishing, LLC. pp. 312-313.
[8] اصغری کهنمویی، زهرا. (1394). بازشناسی مهارت‌ها و توانمندی‌های آموزشگران آموزش عالی در چارچوب جریان‌های اثرگذار عصر دانش. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
[9] Andrews, A. (2011). Why Competency-based Talent Management. Managing Director, Lexonis Ltd.
[10] قانعی‌راد، محمد امین و خسروخاور، فرهاد. (1390). ذهنیت‌های پژوهشگران برجسته علوم پایه درباره اجتماع علمی در ایران. دوفصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3(4)، 7-34.
[11] قانعی‌راد، محمدامین. (1385). تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی در رشته علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
[12] فتحی واجارگاه، کورش؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ فرج‌اللهی، مهران و خشنودی‌فر، مهرنوش. (1390). روند بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 2، شماره 2، 77-106.
[13] Qiang, Z. (2003). Internationalization of higher education: Towards a conceptual framework. Policy Futures in Education, 1(2), 248-270.‏
 [14] ابراهیمی، اصغر. (1388). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از دیدگاه اساتید و دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
[15] چیت‌ساز، احسان. (1390). الگوی شایستگی اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
[16] سلیمی، قاسم؛ حیدری، الهام و کشاورزی، فهیمه. (1394). شایستگی‌های اعضاء هیأت‌علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأملی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری. دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 3(7)، 85-103.
[17] Qiuyan, T., & Qin, H. (2009). Analysis on the Competency Model of the Lecturers in the Application Oriented University. Available at:
http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200909/2009jyhy04a51.pdf
[18] Pefianco, E. C. (2009). Competency Standards for 21st Century Teachers in Southeast Asia. 12th UNESCO-APEID International Conference the IMPACT Exhibition & Convention Centre, 26 March, Bangkok, Thailand.
[19] Milner, R. J., Gusic, M. E., & Thorndyke, L. E. (2011). Perspective: Toward a competency framework for faculty. Academic Medicine, 86(10), 1204-1210.
[20] Blašková, M., Blaško, R., & Kucharčíková, A. (2014). Competences and Competence Model of University Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 457-467.
[21] Creswell, J. W. (2012). Educafion research: planning, conducfing and evaluafing quanfitafive and qualitafive research. (Fourth edition). Boston: Pearson.
[22] فراستخواه، مقصود. (1394). آینده‌پژوهی آموزش عالی ایران: بررسی روندها، مسئله‌ها و چالش‌ها، با تأکید بر راهبردهای خلق آینده مطلوب. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
[23] Gopal, A. (2011). Internationalization of Higher Education: Preparing Faculty to Teach Cross-Culturally. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(3), 373-381.‏