دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1395 
نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی

صفحه 19-33

سیامک طهماسبی؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ علیرضا بوشهری؛ سید کمال طبائیان؛ جعفر قیدر خلجانی