درهم‌تنیدگی "دولت-کارآفرینان پیشگام" و تحول فناورانه: موردکاوی رشد سریع فناوری زیست‌دارو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتی کشورهای درحال‌توسعه، سیاست‌گذاری صنعتی می‌بایست در بستر یک "همکاری شبکه‌ای استراتژیک" یا نوعی "درهم‌تنیدگی" میان دولت و کارآفرینان پیشگام صورت پذیرد. در این مقاله ما به دنبال کشف سازوکارهایی هستیم که از طریق آنها این "درهم‌تنیدگی" در رشد سریع فناوری زیست‌دارو در ایران تحقق یافته و موجب شده تا نیازهای سیاستی بخش خصوصی به سرعت به بخش دولتی سیاست‌گذار منتقل شود. این مقاله از نوع کیفی است. داده‌های پژوهش بر اساس مصاحبه هدفمند با 39 نفر از افراد تأثیرگذار در صنعت زیست‌دارو گردآوری که سپس از طریق تحلیل تم و کدگذاری یافته‌های تحقیق، سه مکانیزم اصلی درهم‌تنیدگی شناسایی شد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که از میان مکانیزم‌های شناسایی‌شده، احراز متوالی جایگاه‌های مختلف مدیریتی در هر دو بخش دولت و صنعت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، مهم‌ترین مکانیزم درهم‌تنیدگی و انتقال نیازهای سیاستی بخش خصوصی به بخش دولتی بوده است. این سازوکار که اصطلاحاً آن را "گردش نهادی" می‌نامیم باعث شده تا اطلاعات و دانش موجود در هر دو بخش دولتی و صنعتی (خصوصی) بسیار سریع میان دو بخش جابجا شده و این دو بخش در یک فرآیند یادگیری توأم قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embeddedness of State-Pioneer Entrepreneurs and Technological Change; The Case of Biopharmecutal Catch-Up in Iran

نویسندگان [English]

  • Rouholah Hamidi Motlagh 1
  • Mohammad Taghi Isaai 2
  • Ali Babaee 3
1 - PhD Student of Science and Technology Policy, Graduate School of Management and Economics; Sharif University of Technology,Tehran,Iran
2 Associate Professor, Graduate School of Management and Economics; Sharif University of Technology,Tehran,Iran
3 PhD Student of Management Studies, Graduate School of Management and Economics; Sharif University of Technology, ,Tehran,Iran
چکیده [English]

According to the views of leading theorists in the field of industrial development studies, specifically those who have focused on developing countries like Rodrick, Evans, Chang and Block industrial policy making should take place in realm of "strategic network cooperation" or a kind of "embeddedness" among government and pioneer entrepreneurs. In this study, we tried to study mechanisms through which such "embeddedness" has occurred (transpired) in the rapid growth of the biopharmecutal sector in Iran. Through such processes and mechanisms, the policy needs of the private section has been swiftly transfered to policy makers in the government section. Based on a qualitative strategy, empirical data gathered through interviews with 39 influential persons in Biopharmaceutical sector. Then data has been thematically analyzed and codified, and finally, three main embeddedness mechanisms and procedures has been identified. The most important mechanism was, university researchers, take ‘consecutive’ administrative (management, executive) positions in both government and industry. In this process which we name "institutional circulation" policy needs of the private section as well as essential information and knowledge transfers easily to the policy makers in the government and put the government and industry section in a mutual learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embeddedness
  • Public-Private Collaboration
  • Technological Change
  • Biopharmeceutical Sector
  • Institutional Circulation
[1] Rodrik, D. (2008). One economics, many recipes: globalization, institutions, and economic growth. Princeton University Press.
[2] Hausmann, R., & Rodrik, D. (2003). Economic development as self-discovery. Journal of development Economics, 72(2), 603-633.
[3] حمیدی، روح‌الله؛ عیسایی، محمدتقی؛ یمین، محمد؛ بابایی، علی و کرمانشاه، علی. حرکت‌های جمعی و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی نظام نوآوری زیست‌فناوری ایران و چند نظام نوآوری منتخب. در حال انتشار.
[4] Lall, S. (2000). Technological change and industrialization in the Asian newly industrializing economies: achievements and challenges. Technology, learning, & innovation: Experiences of newly industrializing economies, 13-68.
[5] Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.
[6] Forbes, N., & Wield, D. (2002). From followers to leaders: managing technology and innovation in newly industrializing countries. Psychology Press.
[7] Bell, M., & Pavitt, K. (1997). Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. Technology, globalisation and economic performance, 83137, 83-137.
[8] Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: states and industrial transformation (Vol. 25). Princeton, NJ: Princeton University Press.
[9] Rodrik, D. (2009). Industrial policy: don't ask why, ask how. Middle East Development Journal, 1(01), 1-29.
[10] Romer, P. M., & Griliches, Z. (1993). Implementing a national technology strategy with self-organizing industry investment boards. Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, 1993(2), 345-399.
[11] Chang, H. J. (2002). Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press.
[12] مینتزبرگ، هنری. (1392). ردگیری استراتژی‌ها: به سمت یک تئوری عمومی در مورد شکل‌گیری استراتژی. ترجمه: بابایی، علی و حق‌باعلی، مهدی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
[13] Block, F. (2008). Swimming against the current: The rise of a hidden developmental state in the United States. Politics & society, 36(2), 169-206.
[14] Block, F., & Keller, M. R. (2011). Where do innovations come from? Transformations in the US Economy, 1970-2006. Reasserting the Public Interest Knowledge Governance, 81-104.
[15] Fuchs, E. R. (2010). Rethinking the role of the state in technology development: DARPA and the case for embedded network governance. Research Policy, 39(9), 1133-1147.
[16] Keller, M. R. (2011). The CIA’s Pioneering Role in Public Venture Capital Initiatives’. State of Innovation: The US Government’s Role in Technology Development, Boulder, CO, Paradigm Publishers, 109-132.
[17] Block, F. (2011). Innovation and the invisible hand of government. State of innovation: the US government’s role in technology development, 1-26.
[18] بابایی، علی؛ حمیدی مطلق، روح‌الله؛ ملکی، علی و اشعاری، محسن. (در حال انتشار). استراتژی توسعه: "نَه" به برنامه‌ریزی‌های مرسوم دولتی، "نه" به اجماع واشنگتنی؛ در جستجوی راه سوم در سیاست‌گذاری توسعه صنعتی. فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری.
[19] Murmann, J. P. (2003). Knowledge and competitive advantage: The coevolution of firms, technology, and national institutions. Cambridge University Press.
[20] McDermott, G. A. (2007). Politics and the evolution of inter-firm networks: A post-communist lesson. Organization Studies, 28(6), 885-908.
[21] Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage.
[22] Crabtree, B. F., & Miller, W. F. (1992). A template approach to text analysis: Developing and using codebooks.
[23] Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-285.
[24] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1384). بررسی وضعیت صنعت داروسازی ایران پس از انقلاب اسلامی.
[25] Dinarvand, R. (2009). New National Drug Policy in Iran leading to Expanded Pharma?? ceutical Market and Extended Access of Public to Medicines. Iranian Journal of Public Health, 38(Suppl. 1): 158-161
[26] Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research policy, 13(6), 343-373.
[27] نریمانی، میثم؛ قاضی‌نوری، سید سپهر و میرعمادی، طاهره. (1391). استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک. سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 2، 1-16.
[28] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.