دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395 
تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران