الگوی توسعه نوآوری های فناورانه در مناطق ایران؛ مطالعه موردی فناوری های زیستی، نانو، اطلاعات و ارتباطات و هوایی

نویسندگان

1 استادیار گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشیار دانشگاه مالک‌اشتر، تهران

چکیده

مطالعه نوآوری در مناطق مختلف، برای کشورهای پهناور و در حال توسعه ای چون ایران دارای اهمیت بیشتری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران است. بر اساس مطالعات پیشین، 6 بعد و 26 عامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران شناسایی شدند. از طریق راهبرد مطالعه موردی، الگوی نظری بدست آمده برای چهار فناوری هوایی، اطلاعات و ارتباطات، نانو و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه موردی هر فناوری، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با متخصصان و روش های آماری استفاده شد. بر اساس موردهای انتخاب شده، تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت توسعه نوآوری های فناورانه در فناوری های انتخاب شده بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با الگوی نظری، 16 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تحلیلی تشخیص داده شدند. بعد سیاست ها و سطح تعاملات ملی و بین المللی به عنوان بعدی فرامنطقه ای، دربرگیرنده 3 عامل می باشد. ابعاد درون منطقه ای شناسایی شده در الگوی نهایی نیز شامل ابعاد ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه، سطح توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی منطقه، ویژگی ها و مزیت های مکانی منطقه و فرآیند جریان دانش و یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Technological Innovation Development in the Regions of Iran; the Case of Bio, Nano, Aero and ICT

نویسندگان [English]

  • reza Naghizadeh 1
  • Shaban Elahi 2
  • Manoochehr Manteghi 3
1 Faculty member of National Research Institute for Science Policy (NRISP), Department of Science Policy, Tehran, Iran
2 Faculty member of Tarbiat Modares University, Department of Information Technology Management, Tehran, Iran
3 Faculty member of Malek Ashtar University,Tehran, Iran
چکیده [English]

In the recent decades, the different studies have been done by researchers about regional innovation models. Innovation in the regions especially is important for big and developing countries such as Iran. The research objective is the identifying of the effective factors for developing high technology-based innovations in Iran regions. Based on the literature review, 6 dimensions and 26 factors were identified as the preliminary theoretical pattern. Also four technology (Bio, Nano, IT, Aero) were investigated in the research base on theoretical pattern. For investigating each technology (case studies), the documents, the believes of interviewers and statistical methods were used by researchers. The Cross-case analysis and Whithin-case analysis were done in selected technology and the differentiations and common points were analyzed by real and theoretical repetition. The 16 factors of theoretical pattern have real repetitive for analytical extension. The national and international collaboration policies as a transregional dimension has 3 factors. Also the regional dimensions in the final framework are the social and cultural properties of the region, the level of economical and industrial development in the region, the locational advantages and properties of the region and the learning and knowledge flows in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Innovation
  • Top Technology-Based Innovation
  • Regional Innovation System
[1] Asheim, B., Isaksen, A., Nauwelaers, C., T¨odtling, F.(2003). Regional Innovation Policy For Small–Medium Enterprises. UK: Edward Elga.
[2] Maskell, P., & Malmberg, A. (1999). Localised learning and industrial competitiveness. Cambridge journal of economics, 23(2), 167-185.
[3] Isaksen, A. (2001). Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy?. Canadian journal of regional science, 24(1), 101-120.
[4] Acs, Z. J., Anselin, L., & Varga, A. (2002). Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge. Research policy, 31(7), 1069-1085.
[5] Fritsch, M. (2002). Measuring the quality of regional innovation systems: a knowledge production function approach. International Regional Science Review, 25(1), 86-101.
[6] Li, X. (2009). China's regional innovation capacity in transition: An empirical approach. Research Policy, 38(2), 338-357.
[7] Doloreux, D., & Parto, S. (2005). Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in society, 27(2), 133-153.
[8] Tödtling, F., & Trippl, M. (2005). One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research policy, 34(8), 1203-1219.
[9] Naghizadeh, R., Elahi, S., Manteghi, M., Ghazinoory, S., & Ranga, M. (2015). Through the magnifying glass: an analysis of regional innovation models based on co-word and meta-synthesis methods. Quality & Quantity, 49(6), 2481-2505.
[10] Moulaert, F., & Sekia, F. (2003). Territorial innovation models: a critical survey. Regional studies, 37(3), 289-302.
[11] Marshall, A. (1919). Industry and trade: A study of industrial technique and business organization. London: Macmillan.
[12] Piore, M. J., & Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide New York.
[13] Porter, M. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business School Press.
[14] Canterbery, E. R. (2010). A brief history of economics: Artful approaches to the dismal science. World Scientific.
[15] Saxenian, A. (1994). Regional networks: industrial adaptation in Silicon Valley and route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[16] Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs. Colloque (1986: Paris), & Aydalot, P. (1986). Milieux innovateurs en Europe. Gremi.
[17] Kallio, A., Harmaakorpi, V., & Pihkala, T. (2009). Absorptive capacity and social capital in regional innovation systems: The case of the Lahti region in Finland. Urban Studies.
[18] Autio, E. (1998). Evaluation of RTD in regional systems of innovation. European Planning Studies, 6(2), 131-140.
[19] Anselin, L., Varga, A., & Acs, Z. (1997). Local geographic spillovers between university research and high technology innovations. Journal of urban economics, 42(3), 422-448.
[20] Zygiaris, S. (2009). Regio al i ovatio system failures ad highlights. Romanian Journal of Regional Science.
[21] Cooke, P. (2001). From technopoles to regional innovation systems: the evolution of localised technology development policy. Canadian Journal of Regional Science, 24(1), 21-40.
[22] Asheim, B. T., & Coenen, L. (2006). Contextualising regional innovation systems in a globalising learning economy: On knowledge bases and institutional frameworks. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 163-173.
[23] Archibugi, D., & Iammarino, S. (1999). The policy implications of the globalisation of innovation. Research policy, 28(2), 317-336.
[24] Trippl, M. (2008). Developing Cross-Border Regional Innovation Systems: Key Factors and Challenges. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie.
[25] Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., & Gonzalez, S. (2005). Towards alternative model (s) of local innovation. Urban studies, 42(11), 1969-1990.
[26] Leydesdorff, L., & Meyer, M. (2006). Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems: Introduction to the special issue. Research policy, 35(10), 1441-1449.
[27] Slaper, T. F., Hart, N. R., Hall, T. J., & Thompson, M. F. (2011). The index of innovation: a new tool for regional analysis. Economic Development Quarterly, 25(1), 36-53.
[28] ین، رابرت. (1381). روش تحقیق موردی: ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
[29] ین، رابرت. (1387). کاربرد تحقیق موردی: ترجمه اعرابی، سید محمد؛ رحمانی، محمد و سهرابی، روح الله. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
[30] Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), 532-550.
[31] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
[32] Marshall, C., & Rossman, G. B.(2006). Designing qualitative research. Sage: California.
[33] محمدی، مهدی؛ طباطبائیان، سید حبیب‌اله؛ الیاسی، مهدی و روشنی، سعید. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، 19-32.
[34] ریاحی، پریسا؛ قاضی‌نوری، سید سپهر و حاجی‌حسینی، حجت‌اله. (1392). گونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، 47-66.