تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مولفه های مورد توجه مطالعات، نتایج مطالعات و بررسی شکلی و توصیفی آنها انجام شده است. بدین منظور کلیه آثار موجود در بازه زمانی 2015-2000 در پایگاه های اطلاعاتی مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مطالعه شد. این آثار از 33 مجله تخصصی در حوزه آموزش عالی که مشتمل بر 24 عنوان سند علمی شامل 18 مقاله، 5 کتاب و یک پایان نامه در زمینه آموزش عالی خصوصی است استخراج و به روش توصیفی -تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش در سه بخش ارائه شده است: بخش اول؛ در خصوص مباحث و مولفه های مورد توجه پژوهشگران که نتایج مطالعه نشان داد پژوهشگران بیشتر به مباحثی از جمله چرایی خصوصی سازی آموزش عالی، اهداف، معایب و مزایا و همچنین انواع موسسات آموزش عالی خصوصی پرداخته اند. بخش دوم؛ نتایج مطالعات حاکی از آن بود که گسترش بی رویه مراکز خصوصی آموزش عالی منجر به کاهش کیفیت، افزایش نرخ بیکاری، عدم کاهش وابستگی مالی به بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به نیازهای بازار کار و اولویت منافع فردی نسبت به منافع اجتماعی شده است. در بخش سوم؛ نتیجه بررسی ساختار شکلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 58% این مطالعات در دوره زمانی سال های 2011 تا 2015 انجام شده 83% پژوهش ها از روش تحقیق کیفی و شیوه مطالعه اسناد و مدارک و کتابخانه ای و تنها 17% از روش تحقیق کمی و مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده اند. به لحاظ ملی و فراملی بودن مطالعات نیز 71% پژوهش ها ملی و 29% فراملی بوده اند. از نظر هم نویسی و مشارکت هم پژوهش گروهی 8% نسبت به پژوهش انفرادی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Studies Conducted in Higher Education Privatization

نویسندگان [English]

  • Maryam sadat Ghoraishi khorasgani 1
  • Mohamad Yamani 2
  • Golamreza Zakersalehi 3
  • Golnar Mehran 4
1 PhD Student of Higher Education Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor of Psychology and Education Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Psychology and Education Department, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the purpose of addressing the production of scientific works in the field of privatization of higher education abroad and the acquisition of discussions and components focused by studies, the results of the studies and the descriptive and formal analysis of the studies. Accordingly all works produced within the period of 2000-2015 in the Faculty of Education and Psychology database of Shahid Beheshti University were studied. The works were extracted from 33 journals in the field of higher education, including 24 scientific documents including 18 articles, 5 books and a thesis in the field of private higher education and analyzed by descriptive - analytic method. The findings are presented in three parts, the first part, related to the issues and factors considered by the study results showed that topics including the reason of privatization of higher education, goals, advantages and disadvantages and different types of private higher education institutions have been more focused by the researchers. In the second part the results indicated that indiscriminate expansion of the private sector in higher education has led to lower quality, rising unemployment, failure to reduce financial dependence on public sector budgets, lack of responsiveness to labor market needs and priorities of individual interests to the social interests. In the third part the result of formal and descriptive analysis of the studies showed that 58.3% of the studies have been conducted within the years of 2011-2015 and 83% of the studies have used qualitative research and library method and only 17% have used the quantitative method and interviews and questionnaires. In terms of national and transnational studies71% of the studies were national and 29% of the studies were transnational. In terms of cooperation and partnerships the group research was 8% higher than the individual research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Higher education
  • Private Higher Education
  • Types of Privatization
  • Privatization Higher education
[1] قورچیان، نادرقلی و حیدری کرد زنگنه، غلامرضا. (1387). ارایه مدلی جهت ارتقاء و توسعه خصوصی‌سازی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 30، 219-257.
[2] منتظر، غلامعلی و فلاحتی، نگار. (1394). سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 1، 47-82.
[3] آراسته، حمیدرضا و اسفندیاری، توران. (1389). خصوصی‌سازی در آموزش عالی. فصلنامه نشاء علم، شماره یک، 11-20.
[4] ربیعی، علی و نظریان، زهرا. (1390). عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44. فصلنامه راهبرد، شماره 61، 247-276.
[5] حمدی،کریم و روشن، احمدرضا. (1390). راهبرد خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 48، 73-90.
[6] تسنیمی، عباسعلی و سجادی، مهدی. (1380). نقدی بر مبانی نظری خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، 15-42.
[7] ساخاروپولوس، جرج و مورین، وودهان. (1373). آموزش برای توسعه؛ ترجمه وحیدی، پریدخت. چاپ دوم. تهران: نشر برنامه و بودجه.
[8] منادی، مرتضی. (1382). نقد و بررسی: بازتولید، عناصری برای یک نظریه نظام آموزشی. فصلنامه انسان‌شناسی، شماره 3، 193-198.
[9] مهرعلیزاده، یدالله. (1373). خصوصی‌سازی در آموزش عالی. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 26 و 27، 60-76.
[10] اردشیری، منصور. (1386). خصوصی‌سازی در آموزش عالی: اهداف، روش‌ها، تأمین مالی و تحلیل هزینه. فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره55، 349-378.
[11] عباسی، بدری؛ قلی‌پور، آرین؛ دلاور، علی و جعفری، پریوش. (1388). تحقیق کیفی پیرامون تأثیر رویکرد تجاری‌سازی بر ارزش‌های سنتی دانشگاه. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2، 63-76.
[12] پورعزت، علی‌اصغر و حیدری، الهام. (1390). شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها و موانع تجاری‌سازی دانش با استفاده از روش کیو. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 1، 49-62.
[13] آل‌آقا، فریده؛ کشاورز ، محسن و رحیمی، محسن. (1387). روند رشد کمّی آموزش عالی خصوصی و دولتی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 20، 73-110.
[14] Lerra, M. D. (2014). The Dynamics and Challenges of Distance Education at Private Higher Institutions in South Ethiopia. Asian Journal Of Humanity, Art And Literature, 1(3), 137-149.‏
[15] ربیعی، علی و نظریان، زهرا. (1391). بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی آموزش عالی (مطالعه تطبیقی در چهار کشور منتخب). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 4 ، 648-668.
[16] منتظر، غلامعلی و فلاحتی، نگار. (1394). ارزیابی سناریوهای آموزش عالی جهان در افق 2025 میلادی. اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، دانشگاه شیراز، 1-9.
[17] Bjarnason, S. & Cheng, K. M., Fielden, J., Lemaitre, M. J. & Levy, D. (2009). The new challenge: Private higher education, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP Set and printed in the workshops of UNESCO.
[18] Levy, D. C., & Zumeta, W. (2011). Private higher education and public policy: A global view. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 13(4), 345-349.‏
[19] Oppedisano, V. (2014). Expansion of higher education and non-skilled labor market outcomes London Metropolitan University, Faculty of Business and Law, Old Castle Street, London E17NT, United Kingdom, Economics of Education Review 40, 205–220.
[20] Slantcheva, S. & Levy, D. C. (2012). PRIVATE Higher Education in post -COMMUNIST EUROPE.
[21] Paczuska, A. (1992). Skills Qualification and Profession; a Higher Education View; Economics of Education. Vol. 11, No. 4, 428-438.
[22] McMahon,W. W. (2009). Higher Learning, Greater Good: the Private and Social Benefits of Higher Education, Educational Philosophy and Theory, Vol. 42, No. 4.
[23] Denison, D., Fowles, J., & Moody, M. J. (2014). Borrowing for College: A Comparison of Long‐Term Debt Financing between Public and Private, Nonprofit Institutions of Higher Education. Public Budgeting & Finance, 34(2), 84-104.‏
[24] Teixeira, P. N., & Dill, D. D. (Eds.). (2011). Public vices, private virtues?: Assessing the effects of marketization in higher education (Vol. 2). Springer Science & Business Media.‏
[25] Molly, N. & Lee, N. (2008). Restructuring of Higher Education: Public Private Partnership Journal of Asian Public Policy, 1:2, 188-198.
[26] Teixeiraab, P. & Rochaab, V., Biscaiaab, R. & Cardosoacd, M. F. (2013). Competition and diversity in higher education, both public and private, Applied Economics,Vol. 45, No. 35, 4949-4958.
[27] McMahon,W. W. (2010). Higher Learning, Greater Good,University of Illinois at Urbana-Champaign.
[28] Koda, Y., & Yuki, T. (2013). The labor market outcomes of two forms of cross-border higher education degree programs between Malaysia and Japan. International Journal of Educational Development, 33(4), 367-379.‏
[29] Mok, K. H. (2008). The growing importance of privacy in education: challenges for the higher education in China. A Journal of Comparative and International Education, 39: 1, 35-49.
[30] Levy, D. C. (2012). How Important Is Private Higher Education in Europe? A Regional Analysis in Global Context1. European Journal of Education, 47(2), 178-197.‏
[31] Reisz, R. D. & Stock, M. (2012). Private Higher Education and Economic Development, European Journal of Education,Vol. 47.
[32] Parker, L. D. (2012). From privatised to hybrid corporatised higher education: a global financial management discourse. Financial Accountability & Management, 28(3), 247-268.‏
[33] Carpentier, V. (2012). Public‐Private Substitution in Higher Education: Has Cost‐Sharing Gone Too Far?. Higher Education Quarterly, 66(4), 363-390.‏
 [34] Jhingan, A. & Anandakrishnan, M. (2011). Private sector participation in higher education in India Higher Education Summit 2011-FICCI.
 [35] رحیمی کلیشادی، رضا. (1374). خصوصی‌سازی آموزش عالی و بررسی اثرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.
[36] فراستخواه، مقصود. (1387). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تأکید بر بخش آموزش عالی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2، 43-58.
[37] یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1380). درآمدی به بررسی عملکرد سیستم های دانشگاهی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
[38] منتظر، غلامعلی و فلاحتی، نگار. (1394). شناسایی عدم قطعیت‌های آینده آموزش عالی ایران. اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، دانشگاه شیراز، 1-7.