شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده فناوری‌های نوین و پژوهشگر مپسد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران و پژوهشگر مپسد

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون سوخت های زیستی و لزوم جایگزینی سوخت های فسیلی، این مقاله سعى کرده پاسخی برای این پرسش بیابد که شکست های نظام نوآوری سوخت زیستی در ایران کدام هستند. برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله علاوه بر شناخت اجزاء ساختاری نظام نوآوری فناورانه (بازیگران، نهادها، شبکه ها و زیرساخت ها)، نحوه شکل گیرى و رشد بخش سوخت زیستی ایران را با استفاده از رویکرد کارکردى نظام نوآورى فناورانه مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. سپس مسیر و نحوه تاثیرگذاری کارکردهای مختلف بر یکدیگر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مطالعه شده و در نهایت، از طریق تعامل بین خصوصیات ساختاری و کارکردی، شکست های سیستم سوخت زیستی شناسایی و بر اساس مدل موتورهای نوآوری، اهمیت این شکست ها در ایجاد دورهای باطل مدل و امکان تبدیل آن به دورهای مطلوب بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of System Failures in Biofuels Technological Innovation System of Iran

نویسندگان [English]

  • Tahereh Miremadi 1
  • Zohreh Rahimirad 2
1 Associate Professor and Research Fellow Of The Research Center For STI Policy and Diplomacy (MAPSED), IROST,Tehran,Iran
2 PhD candidate at Mazandaran University and Research Fellow of MAPSED
چکیده [English]

This study aims to answer the question ofwhat are the failures of the biofuels innovation system in Iran. To attain this goal, it conducts a structural analysis (actors, institutions, networks, infrastructures). By studying path of formation and growth Iran's biofuels sector using technological innovation system approach and effects of various functions on each other using structural equation modeling determines the motor of innovation. Finally, through interaction between structural and functional properties, failures of biofuels system will be identified and based on motors of innovation, importance of these failures in creating vicious circles and converting it to virtous circles will be studied.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofuels
  • Technological Innovation System
  • Innovation System Functions
  • Path Analysis
  • System Failure
  • Vicious Circles
  • Cumulative Causations
[1]                 www.biofuel.org.uk
[2]                 www.businessdictionary.com
[3]                 Jacobsson, S., & Bergek, A. (2004). Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change, 13(5), 815-849.
[4]                 Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, 1(2), 93-118.
[5]                 Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, 37(3), 407-429.
[6]                 Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), 609-619.
[7]                 Suurs, R. A., Hekkert, M. P., Kieboom, S., & Smits, R. E. (2010). Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel. Energy Policy, 38(1), 419-431.
[8]                 Musiolik, J., & Markard, J. (2011). Creating and shaping innovation systems: Formal networks in the innovation system for stationary fuel cells in Germany. Energy Policy, 39(4), 1909-1922.
[9]                 Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research policy, 31(8), 1257-1274.
[10]             North, D. C. (2009). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
[11]             Suurs, R. A., & Hekkert, M. P. (2009). Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems (Thesis), Utrecht University, Utrecht, 45-46.
[12]             Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), 74-87.
[13]               محمدی، مهدی؛ طباطباییان، سید حبیب‌الله؛ الیاسی، مهدی و روشنی، سعید. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوتکنولوژی در ایران. سیاست علم و فناوری، سال 5 (4)، 19-32.
[14]               متوسلی، محمود؛ میگون پوری، محمدرضا و میگون پوری، الهه، (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل‌گیری سیستم نوآوری فناورانه در کشور: الگویی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده. فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 83، 3-28.
[15]             Hekkert, M., Negro, S., Heimeriks, G., & Harmsen, R. (2011). Technological innovation system analysis. Faculty of Geosciences Utrecht University.
[16]             Smith, K. (1997). Economic infrastructures and innovation systems. Systems of innovation: Technologies, institutions and organisations, London and Washington: Pinter.
[17]             Palm, A. (2014). An emerging innovation system for deployment of building-sited solar photovoltaics in Sweden. Environmental Innovation and Societal Transitions.
[18]             Truffer, B., Rohracher, H., & Markard, J. (2009). The Analysis of Institutions in Technological Innovation Systems-A conceptual framework applied to biogas development in Austria. Copenhagen: Copenhagen Business School, 7.
[19]             Bergek, A., & Jacobsson, S. (2003). The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries. In Change, transformation and development (pp. 197-227). Physica-Verlag HD.
[20]             Negro, S. O., Alkemade, F., & Hekkert, M. P. (2012). Why does renewable energy diffuse so slowly? A review of innovation system problems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3836-3846.
[21]             Suurs, R. A., & Hekkert, M. P. (2007, January). Patterns of cumulative causation in the formation of a technological innovation system: the case of biofuels in the Netherlands. In DRUID Winter Conference, Aalborg, Denmark.
[22]             Hekkert, M., Negro, S., Farla, J., Alkemade, F., Suurs, R., Weterings, R., ... & van Alphen, K. (2009). The troublesome build up of ‘low carbon’innovation systems. Innovation and Environmental Sciences, 11(5), 422-435.
[23]             Nasiri, M., Khorshid-Doust, R. R., & Moghaddam, N. B. (2015). The status of the hydrogen and fuel cell innovation system in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 775-783.
[24]               پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری. (1391). مطالعه وضعیت توسعه سوخت‌های زیستی در ایران. تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
[25]               www.reic.isti.ir/  (سایت توسعه فناوری‌ انرژی‌های تجدیدپذیر)
[26]               «برنامه آموزشی کارشناسی‌ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی». دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.