دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1395 
الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان