فهم شکل گیری خط مشی های رفع تکلیفی در کشور: پردازش مفهومی، پیش آیندها و پس آیندها

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حکومت ها به اتکاء خط مشی های عمومی، جامعه را مدیریت می کنند. از این رو موفقیت یا شکست آنها در گرو به کارگیری عالمانه و سنجیده چنین خط مشی هایی است. بنا به عوامل و شرایطی، بعضا در نظام های سیاسی نوعی از خط مشی های عمومی ظهور و بروز می کند که فاقد رژیم خط مشی (سیاستی) هستند؛ از نوعی نظریه برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی اند؛ طرح خط مشی (سیاستی) تنسیق شده ای ندارند؛ در پی کاهش یا انتقال هزینه ها هستند؛ دارای سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی نیستند؛ صبغه سیاست زدگی بالایی دارند و... . نویسنده این گونه خط مشی ها را "خط مشی های رفع تکلیفی نامگذاری" کرده و مدعی است در همه کشورها درجاتی از این نوع خط مشی ها وجود دارد. عوامل متعددی منجر به شکل گیری این نوع خط مشی ها می شود که پیامدهای رفتاری، نگرشی و گفتاری متعددی در سطح ملی یا بین المللی در پی خواهد داشت. هدف این مقاله پردازش مفهومی، فهم شکل گیری و واکاوی پیش آیند و پس آیند چنین پدیده ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Getting Ride of" Public Policies in Iran: Conceptual Foundations, Charactrsitics, Antecedents and Concequences

نویسنده [English]

  • Hassan Danaeefard
Department of Public Policy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Public policies are instruments of governments for managing public affairs. Therefore their success or failure depends on the implementation of such policies is wisely and tactfully.Sometimes in political systems,emerged a kind of public policy with following charactristic:lack of policy regime and a programme theory ,suffering from a kind of inner contradictions , have not a articulated policy design,its purpose is transfer or decreasing public expenditures, have not an integrated monitoring and evaluation system , ascend to high politicization and …The author have called such policies as "getting rid of" public policies and claimed there are some degree of this type of policies in all countries. Several factors leading to the formation of such policies and these kind of policies have impacts on attittude, language and behavour of people. The purpose of this article is to describe the conceptual foundations, formation, and exploring antecedents and concequences of such policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policies
  • "Getting Ride" Public Policies
  • Political Systems
  • Government
[1] Anderson. (2003). Public policy making: An introduction. Boston: Houghton Mifflin company.
[2] May, P. J. (2014). Implementation failures revisited: Policy regime perspectives. Public Policy and Administration, 0(0), 1-23.
[3] Shafritz, J. M., Borick, C. P. (2008). Introduction  to public policy. New York: Longman.
[4] Picciotto, R. (2005). The evaluation of policy coherence for development. Evaluation, 11(3), 311-330.
[5] Kay, W. D. (2003). Problem definition and policy contradiction: John F. Kennedy and the "space race". Policy Studies Journal, 31(1): 53-69.
[6] Stone, D. (2002). Policy Paradox: The art of political decision making. New York: Norton.
[7] Munter, C., Cobb, P., & Shekell, C. (2015). The Role of Program Theory in Evaluation Research A Consideration of the What Works Clearinghouse Standards in the Case of Mathematics Education. American Journal of Evaluation, 37(1), 7-26.
[8] May, P. J. (2012). Policy design and implementation. in handbook of public administration, 2nd ed. Peters BGand Pierre J. Thousand: Sage: 279-291.
[9] Fox, J. (2001). Vertically integrated policy monitoring: a tool for civil society policy advocacy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 30(3), 616-627.
[10] Goldberg, D. S. (2012). Against the very idea of the politicization of public health policy. American journal of public health, 102(1), 44-49.
[11] ساباتیه، پل ای. (1994). نظریه­های فرآیند خط‌مشی. ترجمه حسن دانایی‌فرد. تهران: نشر صفار.
[12] May, P. J., & Jochim, A. E. (2013). Policy regime perspectives: Policies, politics, and governing. Policy Studies Journal, 41(3), 426-452.
[13] Pierson, P. (1993). When effect becomes cause: Policy feedback and political change. World politics, 45(4), 595-628.
[14] Sabatier, P. A., & Weible, C. (Eds.). (2014). Theories of the policy process. Westview Press.
[15] http://www.nrisp.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=331&p=1&g=203&showitem=69
[16] Lasswell, Harold D. (1951). "The Policy Orientation". In The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, eds. Daniel Lerner and  Harold D. Lasswell. Stanford: Stanford University.
[17] Knill, C. (2005). Introduction: cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory factors. Journal of European Public Policy, Special Issue; 12(5): 764-774.
[18] Leite, S. P. (2016). The Role of Policy Makers in the Formulation and Implementation of Public Policy for Brazilian Agriculture. Latin American Perspectives, 43(2), 60-76.
[19] Schattschneider, E. E. (1935). Politics, Pressures and the Tariff. New Yourk: Prentice Hall.
[20] Lowi, T. J. (1972). Four systems of policy, politics, and choice. Public administration review, 32(4), 298-310.
[21] Béland, D. (2010). Reconsidering policy feedback: How policies affect politics. Administration & Society, 42(5): 568-590.
[22] Jochim, A. E., & May, P. J. (2010). Beyond subsystems: Policy regimes and governance. Policy Studies Journal, 38(2), 303-327.‏
[23] Jacobs, R. N., & Sobieraj, S. (2007). Narrative and legitimacy: US congressional debates about the nonprofit sector. Sociological Theory, 25(1), 1-25.
[24] Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical inquiry, 18(1), 1-21.
[25] Jordan, A., & Matt, E. (2014). Designing policies that intentionally stick: policy feedback in a changing climate. Policy Sciences, 47(3), 227-247.
[26] دانایی‌فرد، حسن؛ حسن­زاده، علیرضا و نصراللهی، سمیه. (1393). واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی. فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، شماره 8، صص 101-118.
[27] Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong?. Policy Studies Journal, 38(2), 329-353.
 [28] دانایی‌فرد، حسن. (1391). طراحی رصدخانه ملی درس‌آموزی سیاسی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران: خردمایه نظری، مفهوم‌پردازی عملیاتی و چالش­های فرارو. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 16، صص 13-24.
[29] روز، ریچارد. (1390). یادگیری در پرتوی خط‌مشی‌های عمومی تطبیقی: راهنمای کاربردی. ترجمه حسن دانایی‌فرد، منصور خیرگو. تهران: نشر مهربان.
[30] Ingram, H., & Schneider, A. L. (2007). Peter deLeon. 2007. Social construction and policy design. Theories of the policy process, 2. ed. Paul A. Sabatier. Boulder, CO: Westview Press, 169–89.
[31] Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought?: Mandarin and English speakers' conceptions of time. Cognitive psychology, 43(1), 1-22.