ارائه مدلی جهت ارزش گذاری نوآوری های حوزه زیست فناوری بر پایه رتبه بندی اختراعات ثبت شده

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

چکیده

زیست فناوری یکی از جدیدترین فناوری هایی است که باعث افزایش تولیدات کشاورزی، تسریع در بهبود بیماری ها، رفع آلودگی های محیط زیست و... شده و برای گسترش و اشاعه آن نیاز به اقداماتی می باشد که یکی از مهم ترین آنها تجاری سازی فناوری است. امروزه برای پژوهشگران و متخصصان زیست فناوری کشور چاپ مقاله و دستیابی به دانش فنی ترکیبات جدید در این حوزه کار سختی نیست اما ورود به بازار و تجاری سازی محصولات زیست فناوری موضوعی است که در کشور واجد ضعف جدی است. یکی از مراحل اصلی در تجاری سازی، قیمت گذاری فناوری است. این تحقیق به دنبال ایجاد چارچوبی جدید به منظور تسهیل در تجاری سازی فناوری های حوزه زیست فناوری از طریق ارائه مدلی برای ارزش گذاری و رتبه بندی اختراعات ثبت شده این حوزه است. بر همین اساس با استفاده از تحلیل محتوای استنباطی، معیارهای موثر بر ارزش فناوری از مقالات و کتب این حوزه استخراج و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا آنها به هر یک از این معیارها وزنی اختصاص دهند. وزن دهی به شاخص ها با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی(FLLSM) انجام شد و در مرحله بعد با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری و دیگر مراکز متولی زیست فناوری در کشور، اطلاعات مربوط به 54 اختراع ثبت شده در کشور در حوزه های پنج گانه زیست فناوری (شامل زیست فناوری دریایی، محیط زیست، شیمی، پزشکی و کشاورزی) استخراج گردید. در نهایت هم اختراعات ثبت شده این حوزه های کاربردی با استفاده از روش FGTMA رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش موید آن است که مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر ارزش فناوری، معیار بازار است. به علاوه حوزه های جذاب در بخش زیست فناوری نیز به ترتیب عبارتند از: محیط زیست، کشاورزی، پزشکی، شیمی و دریا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Valuation of Biotechnological Innovations Based on Patent Ranking

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Amir Aldaghi 2
1 Faculty member of management, University of Tehran, Iran
2 PH.D candidate, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The difference that exist between developed and developing countries, is technology particularly advanced technology. One of the advanced technologies is biotechnology that so interesting in recent years and achieved many successes in the domestic and international level. Biotechnology is one of the newest technologies which increase the agricultural productivity, accelerating recovery of diseases, eliminate environmental pollution and so on, to expand and its dissemination need to take measures that commercialization of technology is one of the most important ones. Today publishing paper and access to technical knowledge of new compounds in this field not hard, however, country has serious weaknesses in market entry and commercialization of biotech products. Technology pricing is one of the main steps in commercialization. Accordingly, this research sought to create a new framework to facilitate commercialization of technologies in the field of biotechnology through developing a model for the valuation and ranking of patents in this field. On this basis by deductive content analysis, effective criteria on technology pricing were derived from literature of this field, then were available to experts for allocating weight to each of criteria, weighting to the criteria was conducted by Fuzzy Logarithmic Least Squares Method (FLLSM), in the next stage by using the database at biotech development department of Presidential Deputy for Science and Technology and other biotech centers in the country, were extracted information of 54 registered patents in the quintuple areas of biotechnology (including marine biotechnology, ecology, chemistry, medicine, agriculture). Finally, patents of this applied areas were ranked by using Fuzzy Graph Theory and Matrix Approach (FGTMA). The results of this research revealed that market criteria are the most important effective parameters on technology value. Furthermore, attractive areas in the biotech sector are as follows: environment, agriculture, medicine, chemistry and sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology valuation economy
  • Biotechnology
  • Ranking
  • FLLSM
  • FGTMA
[1]           احمدیان، عباسعلی؛ حاجی‌حسینی، حجت و برادران، محمدصادق. (1392). مقدمه‌ای بر کارآفرینی فناورانه در زیست‌فناوری. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 10، شماره 20، صص 5-18.
[2]           پورعزت، علی‌اصغر و حیدری، الهام. (1390). دسته‌بندی چالش‌ها و موانع تجاری‌سازی دانش با استفاده از روش کیو. مجله سیاست علم و فناوری، 4(1)، صص 49-62.
[3]           Basche, J. R., & Duerr, M. G. (1975). International Transfer of Technology: A Worldwide Survey of Chief Executives. Conference Board.‏
[4] فرنودی، صنم‌سادات. (1388). ارائه چارچوب ارزیابی فناوری سلامت در نظام بهداشت و درمان ایران، مطالعات موردی ربات روبولنز. مجله سیاست علم و فناوری، 2(3)، صص 75-86.
[5]           Lee,  R.  M.  (2003).  Estimating  hospital  market  pricing:  an  equilibrium  approach  using  spatial econometrics. Regional Science and Urban Economics, 33(4), 489-516.
[6] شفیعا، محمدعلی و شاکری، آرنوش. (1391). توسعه مدل تصمیم‌گیری ترکیبی برای قیمت‌گذاری عادلانه فناوری در فرآیند تجاری‌سازی. پایان‌نامه دکتری رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت.
[7] یداللهی فارسی، جهانگیر و کلاتهایی، زهرا. (1391). سازوکار بهره‌برداری از فناوری در حوزه زیست‌فناوری. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. مجله رشد فناوری، 8(31)، صص 62-70.
[8] خادمی، حجت و تمرمن، میلکانجلو. (1391). تأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست‌فناوری. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 16(1)، صص 47-77.
[9] طباطبائیان, سید حبیب‌الله و غریبی، جلیل. (1388). مبانی ارزش‌گذاری تکنولوژی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
[10] بندریان، رضا و موسایی، احمد. (1386). ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی بر اساس روش گزینه واقعی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 12(1)، صص 79-103.
[11]         Mard, M. (2000). Financial factors: cost approach to valuing intellectual property. Licensing journal, August, 27-28.‏
[12]         Pavri, Z. (1999, April). Valuation of intellectual property assets: the foundation for risk management and financing. In Proceedings of INSIGHT Conference, Toronto (pp. 4-7).‏
[13]         Boer, F. P. (2004). Technology valuation solutions (Vol. 264). John Wiley & Sons.‏
[14]         Jang, W. J., & Lee, C. J. (2010, July). Defense R&D technology valuation model with income approach. In PICMET 2010 TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH (pp. 1-11). IEEE.‏
[15]         Baek, D. H., Sul, W., Hong, K. P., & Kim, H. (2007). A technology valuation model to support technology transfer negotiations. R&d Management, 37(2), 123-138.‏
[16]         REILLY, R., & SCHWEIHS, R. (1999). Valuing Intangible Assets McGraw-Hill. New York.‏
[17]         Mousaee, A., Amin Moghadam, A., Ghadirian, A. (2007). Developing model for Commercialization of petrochemical product: Case Study Knowledge intensive Industries in iran, Research institute of Petroleum industry. International Journal of Technology Management, Vol. 6, No. 2.
[18] غریبی، جلیل. (1387). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزش‌گذاری تکنولوژی در صنعت خودرو. دانشگاه علامه طباطبائی. پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد.
[19]         Yan, L., Hong, Z., & Lucheng, H. (2010, May). Review on methods of new technology valuation. In E-Business and E-Government (ICEE), 2010 International Conference on (pp. 1932-1935). IEEE.‏
[20]         Jang, W. J. (2005). The Application of Real Options Theory in Defense Acquisition Projects. Ph.D. Dissertation, Seoul National University.
[21] طباطبائیان، سید حبیب‌اله و غریبی، جلیل. (1386). مروری بر مفاهیم و روش‌های کمّی در ارزش‌گذاری فناوری. مجله رشد فناوری، 4(13): صص 11-19.
[22]         Angelo, R., Domenico, C., Luigi, I., & Iacobelli, M. (2008). Technology Valuation for Biotechnology: techniques for valuation of Intellectual Property. In IBIC Conference, Italia.‏
[23] حاجی‌حیدری، نسترن؛ صاحب، طیبه و واسعی، مرتضی. (1391). پیشنهاد شیوه مناسب ارزش‌گذاری دانش فنی با موردکاوی یک سازمان توسعه‌ای. مجله اقتصاد و تجارت نوین، شماره 25و26، صص 73-96.
[24]         Swearingen, W. D., & Dennis, J. (2009). US Department of Defense technology transfer: the partnership intermediary model. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 8(2-3), 270-285.‏
[25]         Lee, J. D., Jang, W. J., & Yoo, T. H. (2004). A model of defense offset technology valuation: the option approach. PICMET’04.‏
[26]         Razgaitis, R. (2003). Valuation and Pricing of Technology-based Intellectual property. John Wiley & Sons Inc.
[27]         Black, F. & Scholes, M. S. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, Vol. 83, pp. 637-659.
[28] شفیعا، محمدعلی؛ شاکری، آرنوش و اکبری، عباس. (1389). حل مسئله قیمت‌گذاری فناوری به روش ارزش افزوده. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران.
[29]         Park, Y., & Park, G. (2004). A new method for technology valuation in monetary value: procedure and application. Technovation, 24(5), 387-394.‏
[30] شفیعا، محمدعلی و باباخان، علیرضا. (1390). ارائه مدل هزینه‌مبنا برای قیمت‌گذاری در شرایط فازی با استفاده از نظریه چانه‌زنی. پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری ایران.
[31]         Arnold, T. (1988 ). 100 Factor involved in Pricing the Technology License, Licensing Law Handbook, Clark Boardman Callaghan, New York.
[32]         Bidault, F. (1989). Technology pricing: From principles to strategy. Springer.‏
[33]         McClure, B. (2012).  Using DCF In Biotech Valuation. Available at: http://www.investopedia.com/articles/stocks/06/biotechvaluation.asp
[34]         Vanderbyl, S., & Kobelak, S. (2007). Critical success factors for biotechnology industry in Canada. Journal of Commercial Biotechnology, 13(2), 68-77.‏
[35]         Chiu, Y. J., & Chen, Y. W. (2007). Using AHP in patent valuation. Mathematical and Computer Modelling, 46(7), 1054-1062.‏
[36]         Hastbacka, M., & Director, T. I. A. X. (2004). Technology valuation—The “market comparables” method. Technology management journal, 1(4).‏
[37]         Kim, W. (2012). Reverse analytic hierarchy process (AHP) to prioritize emerging IT technologies: A case study in Korea IT industry. African Journal of Business Management, 6(24), 7214.‏
[38]         Mikhailov, L. (2003). Deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgments. Fuzzy Sets and Systems, 134(3): 365-385.
[39]         Wang, Y. M. & Chin, K. S. (2011). Fuzzy analytic hierarchy process: A logarithmic fuzzy preference programming methodology. International Journal of Approximate Reasoning, 52(4): 541-553.
[40]         Wang, Y. M. & Chin, K. S. (2008). A linear goal programming priority method for fuzzy analytic hierarchy process and its applications in new product screening. International Journal of Approximate Reasoning, 49(2): 451-465.
[41]         Wang, Y. M., Elhag, T. & Hua, Z. (2006). A modified fuzzy logarithmic least squares method for fuzzy analytic hierarchy process. Fuzzy Sets and Systems,157(23): 3055-3071.
[42]         Darvish, M., Yasaei, M., & Saeedi, A. (2009). Application of the graph theory and matrix methods to contractor ranking. International Journal of Project Management, 27(6): pp. 610-619.
[43]         Faisal, M. N., Banwet, D., & Shankar, R. (2007). Quantification of risk mitigation environment of supply chains using graph theory and matrix methods. European Journal of Industrial Engineering, 1(1): pp. 22-39.
[44]         Rao, R. V. (2006). A decision-making framework model for evaluating flexible manufacturing systems using digraph and matrix methods. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 30(11): pp. 1101-1110.
[45]         Rao, R. V. (2007). Decision making in the manufacturing environment: using graph theory and fuzzy multiple attribute decision making methods. London: Springer Ver.
[46]         Chang, D. Y. (1996). Application of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Reaserch, 95, 649-658.