تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاست گذاری علم و فناوری

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران

چکیده

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing and Explanting How Scientific Document Centers Support S&T Policy Making

نویسنده [English]

  • Leila Namdarian
Assistant Professor; Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC), Tehran, Iran
چکیده [English]

Scientific document centers are management centers for science and technology information. So, they could be considered as important mediators institutions of science and technology system in Iran. In order to investigate how these centers support institutions of science and technology policy and to ensure that there exist the relationships among these institutions, a framework is required to fill the existing gaps and find solutions for improving management and analyzing information for science and technology policy. According this, a model has been developed by mixed method in this study. Then, this model has been implemented in Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC).Using this model, the situation of IRANDOC support of science and technology policy has been evaluated from the perspective of policy-makers and administrators and experts of IRANDOC. The results of the study show the current situation of IRANDOC support is not appropriate. Some of the activities that IRANDOC and other scientific document centers can do in support of policy-making included: Access to the infrastructure in the organization to create the knowledge and analytical information required by science and technology policy-makers; Strengthen and improve the processes of diffusion of knowledge and information required by science and technology policy-makers; Access to the infrastructure in the organization to achieve the satisfactory cooperation in science and technology policy-making; Access to the infrastructure in the organization to help to complete and strengthen the infrastructure, rules and regulations of Science and Technology; Illustrate the position of IRANDOC brand among the institutions of science and technology policy; Access to the infrastructure in the organization to set up and organize statistics systems, for scientific, research and technology information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy-Making
  • Information Support
  • Scientific Document Centers
  • Functions of National Innovation System
[1] Katila, R., & Mang, P. Y. (2003). Exploiting technological opportunities: the timing of collaborations. Research policy, 32(2), 317-332.
[2] Nelson, R. R. (2008). What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?. Research Policy, 37(1), 1-11.
[3] Lundvall, B. Å. (2007). National innovation systems—analytical concept and development tool. Industry and innovation, 14(1), 95-119.
[4] Malerba, F. (Ed.). (2004). Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge University Press.
[5] Khanna, J. K. (1994). Library and Society. (2nd edn.) New Dehli, Ess Publications.
[6] Reitz, J. M. O. (2004). Online Dictionary of Library and Information Science. Retrieved at: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx (on August 15, 2016).
[7] Kumar, K. (1991). Library Manual (4th rev.ed.). New Delhi, Vikas Publishing House Ltd. p. 62-64.
[8] مردوخی، بایزید. (1375). نقش مراکز اطلاع‌رسانی در ارتقاء برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری. فصلنامه برنامه و بودجه، 1(1)، 29-45.
[9] DEVI, S. (2011). SCIENCE AND TECHNOLOGY DOCUMENTATION CENTERS: STATUS AND SERVICES A (Doctoral dissertation, Central Department of Library and Information Science Faculty of Humanities and Social Sciences Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu).‏
[10] Scientific and Technological Information Centre (PASTIC). (2016). Retrieved at:
[11] پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). (1388). اساسنامه. قابل دسترسی در: http://www.irandoc.ac.ir/ (مورخ 15 فروردین 95).
[12] INSDOC. (2015). Retrieved at:
[13]CINDOC.(2015). Retrieved at:
[14] EKT. (2015). Retrieved at:
[15] Davies, P. (2004, February). Is evidence-based government possible? In Fourth Annual Campbell Collaboration Colloquium (Vol. 19).
[16] Muir Gray, J. A. (1997). Evidence-based healthcare: how to make health policy and management decisions. London: Churchill Livingstone, 53.
[17] Head, B. W. (2008). Three lenses of Evidence Based policy. Australian Journal of Public Administration, 67(1), 1-11.
[18] Gordon-Strachan, G., Bailey, W., Lalta, S., Ward, E., Henry-Lee, A., & LeFranc, E. (2006). Linking researchers and policy-makers: some challenges and approaches. Cadernos de Saúde Pública, 22, S69-S76.
[19] Niosi, J. (2002). National systems of innovations are "x-efficient" (and x-effective): Why some are slow learners. Research policy, 31(2), 291-302.
[20] Metcalfe, S. (1995). The economic foundations of technology policy: equilibrium and evolutionary perspectives. Handbook of the economics of innovation and technological change, 446.
[21] Edquist, C., & Johnson, B. (1997). Institutions and organizations in systems of innovation. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, 41-63.
[22] Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4), 413-432.
[23] محمدی، مهدی؛‌ طباطبائیان، سید حبیب‌الله؛‌ الیاسی، مهدی و روشنی، سعید. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛‌ مطالعه موردی بخش فناوری نانو. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، 112-119.
[24] Nutley, S., Davies, H., & Walter, I. (2002). Evidence based policy and practice: Cross sector lessons from the UK. ESRC UK Centre for evidence basedpolicy and practice: working paper, 9.
[25] Clarence, E. (2002). Technocracy reinvented: the new evidence based policy movement. Public Policy and Administration, 17(3), 1-11.
[26] Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown. KingdonAgendas. Alternatives, and Public Policies 1984.
[27] Edwards, M. (2005). Social Science Research and Public Policy: Narrowing the Divide1. Australian Journal of Public Administration, 64(1), 68-74.
[28] Hornby, P., & Perera, H. S. R. (2002). A development framework for promoting evidence based policy action: drawing on experiences in Sri Lanka. The International journal of health planning and management, 17(2), 165-183.
[29] Young, E., & Quinn, L. (2002). Writing effective public policy papers. Open Society Institute, Budapest.
[30] O’Dwyer, L. (2004). A critical review of evidence-based policy making.Australian Housing and Urban Research Institute.
[31] نامداریان، لیلا. (1395). سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و نقش آمار و احتمال در آن. پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(3)، 601-629.
[32] مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات کتاب نو.
[33] Adler, P. A., & Adler, P. (2011). The tender cut: Inside the hidden world of self-injury. NYU Press.
[34] Rubin, H. J., & Rubin, I. (2005). Qualitative interviewing: The art of hearing data. London, Sage.