نقش سیاست گذاری نوآوری در جذب شرکت ها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران و مربی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی -غیر دولتی راه دانش بابل

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

رشد سریع صنایع خلاق طی سالیان اخیر موجب شده تا بسیاری از کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه ای را برای این صنایع در اقتصاد خود در نظر گیرند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش سیاست گذاری نوآوری در ورود شرکت ها به صنایع خلاق با بهره گیری از عوامل سیاستی سه گانه موثر در ورود شرکت ها به این صنایع (عوامل ارتباطی، مالی و اداری) می باشد. برای این منظور از رگرسیون پانل بهره گرفته شده و به ترتیب از اثرات خارجی شبکه، سودآوری بانک ها و تعداد رویه های راه اندازی به عنوان معیار سنجش عوامل ارتباطی، مالی و اداری در کشورهای حوزه خاورمیانه و کشورهای منتخب حوزه آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه استفاده شده است. نتایج به دست آمده ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجی شبکه و نیز سودآوری بانک ها و همچنین رابطه منفی و معنادار تعداد رویه های راه اندازی را با ورود شرکت ها به صنایع خلاق نشان می دهد. نتایج پژوهش حاضر راهگشای سیاست گذاران در هدایت شرکت ها به سمت صنایع خلاق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Innovation Policy in Firms' Entry to Creative Industries: an Investigation for Middle East and its Comparison with the Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar 1
  • Homan Shahabi 2
  • Mohsen Alizadehsani 3
چکیده [English]

Fast growth of creative industries in recent years lead countries to pay special attention to creative industries in their economies. This leads governments to exert innovative policies to encourage companies to enter creative industries. This problem raises the question that how much money do the developing countries invest in creative industries and what is the role of innovative policies in companies' entry to creative industries. The objective of the present paper is to investigate the role of innovative policies in companies' entry to creative industries in Middle East and selected countries of Asia, Europe, America and Oceania using UNCTAD criteria of communication, financial and administrative factors. To do so, network externalities, banks' profitability and start up procedures were used as criteria for communication, financial and administrative factors, respectively. The results showed that network externalities and profitability of the banks have positive and significant relationship and start-up procedures have negative and significant relationship with firms' entrance to creative industries. These results are useful for policymakers to make better and much more precise policies in infrastructural, legal and financial sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Policy
  • Creative Industry
  • Creative Economy
  • Network Externalities
  • Loan Market
[1] DCMS. (2001). Creative Industries Mapping Document 2001. London, UK, Department of Culture, Media and Sport, retrieved 2007-05-26.
[2] Flew, T., & Cunningham, S. (2010). Creative industries after the first decade of debate. The information society, 26(2), 113-123.
[3] Boix, R., De-Miguel-Molina, B., & Hervas-Oliver, J. L. (2013). Creative service business and regional performance: evidence for the European regions. Service Business, 7(3), 381-398.
[4] United Nations Development Programme. (2008). Creative economy report 2008: The challenge of Assessing the Creative Economy: towards informed Policy-making. United Nation.
[5] DCMS. (1998). Creative industries mapping document 1998. London, Department for Culture, Media and Sport.
[6] Wang, J. (2004). The Global Reach of a New Discourse How Far Can ‘Creative Industries’ Travel?. International journal of cultural studies, 7(1), 9-19.
[7] Yusuf, S., & Nabeshima, K. (2005). Creative industries in east Asia. Cities, 22(2), 109-122.
[8] UNDP, U. (2013). Creative economy report 2013–special edition: Widening local development pathways. United Nations Development Programme, New York.
[9] Cunningham, S. (2009). Trojan horse or Rorschach blot? Creative industries discourse around the world. International journal of cultural policy, 15(4), 375-386.
[10] European Parliament [EP] and the Council of the European Union [CEU]. (2008). Decision No. 1350/2008/EC of the European Parliament and the Council of 16th of December 2008 concerning the European Year of Creativity and Innovation. Official Journal of the European Union, 24th of December 2008 L348/115.
[11] Chapain, C., Clifton, N., & Comunian, R. (2013). Understanding creative regions: bridging the gap between global discourses and regional and national contexts. Regional studies, 47(2), 131-134.
[12] عبادی، جعفر و افتخاری، فرناز. (1386). بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‌ای. تحقیقات اقتصادی، 42 (79)، 151-170.
[13] نیلی، مسعود. (1386). مبانی اقتصاد. تهران، نشر نی، چاپ اول.
[14] Chung, J. H., & Yoo, T. H. (2015). Government policy, network externalities and mobile telecommunication services: evidence from OECD countries. Applied Economics, 47(21), 2173-2183.
[15] Shy, O. (2001). The economics of network industries. Cambridge University Press.
[16] Madden, G., Coble-Neal, G., & Dalzell, B. (2004). A dynamic model of mobile telephony subscription incorporating a network effect. Telecommunications Policy, 28(2), 133-144.
[17] Caves, R. E. (2000). Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press.
[18] Garnham, N. (2005). From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the "creative industries" approach to arts and media policy making in the United Kingdom. International journal of cultural policy, 11(1), 15-29.
[19] Cunningham, S., Ryan, M. D., Keane, M., & Ordonez, D. (2008). Financing creative industries in developing countries. Creative industries and developing countries: voice, choice and economic growth, 65-110.
[20] شوال‌پور، سعید و کهنی، علی. (1393). تجاری‌سازی فناوری در صنایع خلاق و فرهنگی ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها. دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
[ 21] کاظمی، مهدی و کمالیان، امین‌رضا. (1391). کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، شرکت پژوهشی طرود شمال، بابلسر، ایران.
[22] Rajan, R. G. (1992). Insiders and outsiders: The choice between informed and arm's‐length debt. The Journal of Finance, 47(4), 1367-1400.
[23] Riordan, M. H. (1995). Competition and bank performance: a theoretical perspective. Capital markets and financial intermediation, 328.
[24] Hauswald, R., & Marquez, R. (2006). Competition and strategic information acquisition in credit markets. Review of Financial Studies, 19(3), 967-1000.
[25] Wette, H. C. (1983). Collateral in credit rationing in markets with imperfect information: Note. The American Economic Review, 73(3), 442-445.
[26] Manias, P. (1978). Crashes: A History of Financial Crises. New York: Basic.
[27] Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996, April). Bank insolvency: bad luck, bad policy, or bad banking?. In Annual World Bank conference on development economics (Vol. 79).
[28] Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of financial economics, 82(3), 591-629.
[29] Maican, F., & Orth, M. (2015). A dynamic analysis of entry regulations and productivity in retail trade. International Journal of Industrial Organization, 40, 67-80.
[30] Khiabani, N., & Hamidisahneh, M. (2012). The effects of entry regulation on bank competition: The case of the Iranian banking industry. Journal of Applied Economics, 15(1), 119-137.
[31] Polsky, D., David, G., Yang, J., Kinosian, B., & Werner, R. M. (2014). The effect of entry regulation in the health care sector: The case of home health. Journal of public economics, 110, 1-14.
[32] Bae, S. H., & Yoo, K. (2015). Economic modeling of innovation in the creative industries and its implications. Technological Forecasting and Social Change, 96, 101-110.
[33] Misra, K., Memili, E., Welsh, D. H., & Sarkar, S. (2014). The determinants of venture creation time: a cross-country perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(2), 253-276.
[34] Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335-350.
[35] Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.
[36] Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74.
[37] Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(1), 653-670.
[38] Flamini, V., Schumacher, M. L., & McDonald, M. C. A. (2009). The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa (No. 9-15). International Monetary Fund.
[39] قاضی‌نوری، سید سپهر و قاضی‌نوری، سید سروش. (1391). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری. تهران. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.
[40] میرزمانی، اعظم؛ سعدآبادی، علی‌اصغر و رضائیان فردویی، صدیقه. (1394). شناسایی راهکارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی. سیاست علم و فناوری، 7(1)، 1-14.