بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حوزه مدیریت فناوری و نوآوری قدمتی حدود 15 ساله در کشور دارد و به تبع آن از عمر حوزه سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری حدود 10 سال می‌گذرد. طی این دوره، رشته‌های مربوط به این حوزه‌ها در سطوح کارشناسی‌ارشد و دکتری با تقدم و تأخر زمانی ایجاد شده‌اند و دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری فراوانی با تمرکز بر شهر تهران پرورش یافته‌اند و دانشکده‌ها و اعضاء هیأت‌علمی این حوزه نیز کم‌کم در دانشکده‌های مختص خود یا دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد جذب شده‌اند. هدف این مقاله بررسی برساخت اجتماعی این حوزه، به معنی ساخت اجتماعی نگرش و تفکرات افراد اصلی این حوزه در کشور است. این افراد طبق تعریف از نویسندگان اول مقالات سه مجله علمی-پژوهشی مرتبط یعنی سیاست علم و فناوری، مدیریت توسعه فناوری و مدیریت نوآوری انتخاب شده‌اند که پس از توسعه چارچوب مفهومی، از طریق پرسشنامه آنلاین نظرات آنان اخذ گردیده است. نتایج تحلیل نشانگر همگرایی در شناخت اسامی و شهرت‌های جهانی و واگرایی در حوزه‌های محتوایی و مفهومی در مقایسه با برساخت اجتماعی این حوزه در جهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Social Construction of Thinkings in the Filed of Technology and Innovation Management and Policy Making in Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Souzanchi Kashani 1
  • Arman Khaledi 2
  • Alireza Saber 2
  • Shohreh Nasri Nasrabadi 2
1 Assistant Professor, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology,Tehran, Iran
2 PhD Student of Science and Technology Policy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

It is about 15 years since the filed of technology and innovation management is established in Iran and following that, the field of technology and innovation policy is started from a decade ago. In both levels of M.S. and Ph.D., the courses and programmes have been started focusing in universities located within Tehran, mainly in faculties of Management or Economics. The aim of this paper is to explore the social contruction of these fileds to explore the thinking and viewpoints of their active people. We defined them as the main author of the papers in three main Persian journals, i.e. science and technology policy quarterly, management of technology development and management of innovation. We developed a conceptual framework for this purpose and data gathering has been conducted through online questionares. The analysis of data reveals that there is a convergence between the local community and international community in terms of knowing the context such as prominent figures and schools, while there is large gap in areas have more to do with content and concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Of Innovation And Technology
  • Innovation And Technology Policy
  • Social Construction
[1] Christensen, C., & Raynor, M. (2013). The innovator's solution: Creating and sustaining successful growth: Harvard Business Review Press.
[2] Fagerberg, J. (2004). Innovation: a guide to the literature.
[3] Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research policy, 41(7), 1219-1239.
[4] Fagerberg, J., & Verspagen, B. (2009). Innovation studies—The emerging structure of a new scientific field. Research policy, 38(2), 218-233.
[5] موسوی، آرش. (1394). نظام نوآوری در علوم انسانی. روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 21، شماره 82، 143-169.
[6] Fairhurst, G. T., & Grant, D. (2010). The social construction of leadership: A sailing guide. Management Communication Quarterly, 24(2), 171-210.
[7] Gale, T. (2008). Social Constructs (International Encyclopedia of the Social Sciences). Retrieved April 23, 2016 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045302485.html
[8] Whitley, R. (2000). The intellectual and social organization of the sciences. Oxford University Press on Demand.
[9] Cole, S. (1983). The hierarchy of the sciences? American Journal of Sociology, 111-139.
[10] Cornelius, B., Landström, H., & Persson, O. (2006). Entrepreneurial studies: The dynamic research front of a developing social science. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(3), 375-398. Cited in: Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research Policy, 41(7), 1219-1239.
[11] Sismondo, S. (2010). An introduction to science and technology studies (Vol. 1). Chichester: Wiley-Blackwell.
[12] روشنی، سعید؛ قاضی‌نوری، سید سروش و طباطبائیان، حبیب‌الله. (1392). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال ششم، شماره 2، 1-16.
[13] قاضی‌نوری، سید سروش؛ روشنی، سعید و رضایی نیک، نفیسه. (1392). 5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 6، شماره 2، 17-38.
[14] قاضی‌نوری، سید سروش؛ رضایی نیک، نفیسه و روشنی، سعید. (1393). بررسی الزامات، چالش‌ها و قابلیت‌های شبکه اجتماعی کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری ایران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 2، 49-73.
[15] Fagerberg, J., Fosaas, M., & Sapprasert, K. (2012). Innovation: Exploring the knowledge base. Research policy, 41(7), 1132-1153.
[16] Fagerberg, J., Landström, H., & Martin, B. R. (2012). Exploring the emerging knowledge base of ‘the knowledge society’. Research policy, 41(7), 1121-1131.
[17] Martin, B. R., Nightingale, P., & Yegros-Yegros, A. (2012). Science and technology studies: Exploring the knowledge base. Research Policy, 41(7), 1182-1204.