بررسی نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت ایران

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

2 پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

3 دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی نقش مؤسسات تحقیقاتی و سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام نوآوری پرداخته است. در مقاله پیش‌رو نخست به بررسی نقش دانش در اقتصاد دانش‌محور پرداخته شده و سپس نقش مراکز تحقیقاتی در نظام نوآوری و ساماندهی اکوسیستم نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، چارچوبی برای بررسی وضعیت موجود و جایگاه مطلوب نقش‌آفرینی این‌گونه مؤسسات ارائه شده است. در مرحله بعد پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت کشور در کانون توجه قرار گرفته است. بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی و نظرات 109 نفر از صاحب‌نظران گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از آزمون T یک نمونه‌ای، معنی‌داری شاخص‌ها به اثبات رسید و مشخص گردید که فاصله معنی‌داری میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب نقش‌آفرینی پژوهشگاه وجود دارد. به علاوه نتایج نشان داد که پژوهشگاه برای نیل به وضعیت مطلوب باید سه کارکرد "انتشار دانش و فناوری"، "تأمین مالی و تسهیل نوآوری" و "سیاست‌گذاری" (کارکردهایی که در متون این حوزه به عنوان کارکردهای اصلی مؤثر در شکل‌دهی اکوسیستم نوآوری شناخته می‌شوند) را در کانون توجه قرار دهد. بر این اساس، فعالیت‌های آتی پژوهشگاه صنعت نفت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این سازمان به نهاد ایجادکننده اکوسیستم نوآوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Research and Technology Organizations in National Innovation System; Case Study of Research Institute of Petroleum Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamze Hassani 1
  • Saeed Hossain Rafiei 2
  • Ali Bakhshiani 3
1 Researcher in Research Institute of Science, Technology and Industry Policy, Affiliated to Sharif University of Technology,Tehran, Iran
2 PhD Student of Technology Management, Allame Tabatabaei University,Tehran, Iran
3 PhD in Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology,Tehran, Iran
چکیده [English]

Research centers are one of the fundamental elements of every country’s national innovation system (NIS) and play a significant role in innovative activities. However, there are few researches about the effect of such institutes on innovation systems.

The present study firstly investigates the role of knowledge in Knowledge Based Economy and secondly the role of research centers in NIS and organizing innovation ecosystem. Finally a framework for existing and desirable status of such institutes has been presented. The study focus is on Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) as one of the most fundamental Research and technology organizations in Petroleum Industry of Iran. Two valid and reliable questionnaires were designed for this purpose.

Answers from 109 experts in the field, were collected and then analyzed. The normality was tested using Kolmogorov–Smirnov test. Then, the p-value of indexes was observed using one-sample T Test. Moreover, the independent t-test indicated the p-value difference between the existing and desirable status of research institute effectiveness. Furthermore, the results show that RIPI requires focusing on three functions for achieving the favorite status: distribution of knowledge and technology, financing and innovation facilitating and policy making. In the related literature these functions are known as the main functions for innovation ecosystem formation. In this regard, planning the activities in Research Institute of Petroleum Industry in future should be performed in a way that it becomes a dynamic Innovation Ecosystem Builder in petroleum, gas and petrochemical industries.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System
  • Research & Technology Organizations
  • Innovation Ecosystem Builder
  • Functions of Innovation System
[1] OECD. (1999). Managing national innovation systems. Paris: organization for economic cooperation and development
[2] Lundvall, B. Å. (2007). National innovation systems—analytical concept and development tool. Industry and innovation, 14(1), 95-119.
[3] سوزنچی کاشانی، ابراهیم و همکاران. (1392). بررسی نهادهای متولی پژوهش در کشورهای منتخب. تهران: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.
[4] پژوهشگاه صنعت نفت. (22/4/1395). درباره پژوهشگاه. بازیابی از وبگاه پژوهشگاه صنعت نفت:
http://www.ripi.ir/index.php/about-ripi/roadmap
[5] Cowan, R., & van de Paal, G. (2000). Innovation policy in a knowledge-based economy. European Commission DG-Enterprise.
[6] Freeman, C. (1989). Technology policy and economic performance (p. 34). Great Britain: Pinter Publishers.
[7] Niosi, J., Saviotti, P., Bellon, B., & Crow, M. (1993). National systems of innovation: in search of a workable concept. Technology in society, 15(2), 207-227.
[8] Metcalfe, S. (1995). The economic foundations of technology policy: equilibrium and evolutionary perspectives. Handbook of the economics of innovation and technological change, 446.
[9] Balzat, M. (2002). The theoretical basis and the empirical treatment of national innovation systems. Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe, 232.
[10] Lundvall, B. Å. (Ed.). (2010). National systems of innovation: Toward a theory of innovation and interactive learning (Vol. 2). Anthem Press.
[11] Castellacci, F., & Natera, J. M. (2013). The dynamics of national innovation systems: A panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity. Research Policy, 42(3), 579-594.
[12] Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research policy, 29(2), 109-123.
[13] Niosi, J. (2002). National systems of innovations are “x-efficient”(and x-effective): Why some are slow learners. Research policy, 31(2), 291-302.
[14] Hodgson, G. M. (1993). Economics and evolution: bringing life back into economics. University of Michigan Press.
[15] Bergek, A., Hekkert, M., & Jacobsson, S. (2008). Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers. Innovation for a low carbon economy: economic, institutional and management approaches, 79.
[16] محمدی، مهدی. طباطبائیان، سید حبیب‌الله. الیاسی، مهدی و روشنی، سعید. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری. سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4، 19-32.
[17] Johnson, A. (2001, June). Functions in innovation system approaches. In Nelson and Winter Conference, Aalborg, Denmark (pp. 12-15).
[18] Hekkert, M. P., & Negro, S. O. (2009). Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technological forecasting and social change, 76(4), 584-594.
[19] Edquist, C. (2011). Systems of innovation: perspectives and challenges. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2(3), 14-43.
[20] حسنی، سید حمزه و نظافتی، نوید. (1394). ارائه چارچوب استخراج دانش ضمنی مدیران سیاست‌گذار نظام نوآوری. هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.
[21] Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard business review, 84(4), 98.
[22] Estrin, J. (2008). Closing the innovation gap: Reigniting the spark of creativity in a global economy. McGraw Hill Professional.
[23] Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strategic management journal, 31(3), 306-333.
[24] Miller Jr, G. T., Spoolman, S. E., Malatesta, K., Yip, L., Marinkovich, A., Director, C., ... & Ciemma, R. (2009). Living in the Environment: Concepts, Connections, and Solutions, 16e. International Student Edition. Belmont: Brooks/Cole, Cengage Learning.
[25] Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem. Arlington, VA: National Science Foundation, 1-11.
[26] Papaioannou, T., Wield, D., & Chataway, J. (2009). Knowledge ecologies and ecosystems? An empirically grounded reflection on recent developments in innovation systems theory. Environment and Planning C: Government and Policy, 27(2), 319-339.
[27] Mercan, B., & Goktas, D. (2011). Components of innovation ecosystems: a cross-country study. International Research Journal of Finance and Economics, 76, 102-112.
[28] Mashelkar, R. A. (2012, November). On building an inclusive innovation ecosystem. In Conference on Innovation for Inclusive Development.
[29] Rush, H. (1996). Technology institutes: Strategies for best practice. Cengage Learning Emea.
[30] Mrinalini, N., & Nath, P. (2008). Knowledge management in research and technology organizations in a globalized era. Perspectives on Global Development and Technology, 7(1), 37-54.
[31] Leitner, K. H. (2005). Managing and reporting intangible assets in research technology organisations. R&D Management, 35(2), 125-136.
[32] EURAB. (2005). Research and Technology Organizations And Era. EURAB REPORT.
[33] انصاری، رضا و طیبی، حمیدرضا. (1392). بررسی و تبیین سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی). رشد فناوری (فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد)، 37، 13-21.
[34] EAIRTO. (2006). The Role of Research and Technology Organizations In South Asia. Available at: http://www.earto.eu
[35] Arnold, E., Brown, N., Eriksson, A., Jansson, T., Muscio, A., Nählinder, J., & Zaman, R. (2007). The role of industrial research institutes in the national innovation system. Vinnova Analysis VA, 12.
[36] Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem. Arlington, VA: National Science Foundation, 1-11.
[37] تقوی، مصطفی و پاکزاد، مهدی. (1386). نقش و کارکرد دانشگاه‌ها در نظام نوآوری. فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شماره 4، 19-38.