مدل مفهومی تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه ها؛ با تاکید بر عامل دروازه بان فناوری دانشگاهی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

2 استادیار دانشگاه تهران

3 عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از مقاله حاضر، ارائه مدل مفهومی نظری پدیده تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی (عوامل تشکیل دهنده و عوامل موثر) است که تا حد امکان جنبه مغفول این پدیده را پوشش داده و ذینفعان درگیر در این حوزه را برای پاسخگویی به پرسش های فرارو توانمند سازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق، دانشکده های صنعتی بخش دولتی در شهر تهران است. حجم نمونه شامل 55 شخصیت حقیقی و حقوقی (مشتمل بر 20 شرکت دارای فناوری با خاستگاه دانشگاهی، 22 عضو هیات علمی درگیر در کنش تجاری سازی و 13 صاحب نظر این حوزه) است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش، مدلی مفهومی است که مشتمل بر 4 گروه عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و ارتباط دهنده (دروازه بان فناوری) و مولفه های تشکیل دهنده تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مشتمل بر تاسیس شرکت زایشی دانشگاه، واگذاری لیسانس فناوری، فروش فناوری و ارائه خدمات است. دلیل برتری این مدل نسبت به مدل های کنونی، معرفی دروازه بان فناوری دانشگاهی است که عامل مهمی در تقارن اطلاعات و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت بوده و البته در هیچیک از پژوهش های گذشته در داخل و خارج از کشور به این موضوع به طور خاص پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Model of Commercialization of Academic Research Achievements with Emphasis on Academic Gatekeeper’s Agent

نویسندگان [English]

  • Amin Pajouhesh Jahromi 1
  • Javad PourKarimi 2
  • Amirnaser Akhavan 3
1 Faculty member of Malkashtr University of Technology, Tehran, Iran
2 Faculty member of Tehran University, Iran
3 Faculty member of Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

purpose of this study is to present a conceptual model of commercialization of academic research achievements (Constituent elements and factors); it neglected aspects of this phenomenon will cover as much as possible and stakeholders involved in this area enable to answer questions. This study is applied and the method is qualitative. The population examined in this study is state industrial Colleges in Tehran. The sample consisted of 55 personalities and entities (including 20 Knowledge-based companies with academic origin, 22 faculty members and 13 experts engaged in commercial activity in this area). The sample was selected using purposive sampling. The finding is a conceptual model consists of individual, internal, external, and connecting factors and model’s components are academic spin-off, technology license, Sale of technology, and services. The superiority of this model compared to current models is the introduction of the academic goalkeeper. This factor plays an important role in the relationship between universities and industry information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization Model
  • Academic research achievements
  • Academic goalkeeper
  • Asymmetric information
[1] Taylor, W. (1987). Universities under Scrutiny. OECD Publication and Information Centre, 1750 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 1207, Washington, DC 20006-4582.
[2] Schwab, K., & Sala-i-Martín, X. (2013). Insight Report: The Global Competitiveness Report 2013–2014. In World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
[3] Rasmussen, E., Moen, Ø., & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533.
[4] Lipinski, J., Minutolo, M. C., & Crothers, L. M. (2008). The complex relationship driving technology transfer: the potential opportunities missed by universities. Journal of Behavioral and Applied Management, 9(2), 112.
[5] Choi, H. J. (2009). Technology transfer issues and a new technology transfer model. The Journal Technology of Studies, 35(1), 49-57.
[6] Wu, Y., Welch, E. W., & Huang, W. L. (2015). Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents. Technovation, 36, 12-25.
[7] Forouzandeh Dehkordi, L., Jovkar, A. A., Rahmani, Z. and Abbasi Esfanjani, Hossein. (2014). "The Conceptual Framework for Commercialization of Research Findings in Iranian Universities". Research Journal of Recent Sciences, 3(5), 26-32.
[8] Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., ... & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423-442.
[9] جهانگیری‌نیا، امین. (2013). نحوه مناسب انتقال دانش فنی از دانشگاه به صنعت با رویکرد الگوبرداری. سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری.
[10] Masudian, P., Farhadpoor, M. R., and Ghashgayizadeh, N. (2013) "Commercializing University Research results: A Case Study by Behbahan Islamic Azad University". Library Philosophy and Practice (e-journal), 2-26.
[11] Meigounpoory, M. R., & Ahmadi, B. (2012). Identification of the Factors that Affect in Choosing the university Research Commercialization Strategies. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 12(1), 140-147.
[12] Farsi, J. Y., Modarresi, M., & Zarea, H. (2011). Obstacles and solutions of commercialization of university research: case study of small businesses development center of University of Tehran. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(7), 1-23.
[13] Behboudi, M., Jalili, N., & Mousakhani, M. (2011). Examine the commercialization research outcomes in Iran: a structural equation model. International Journal of Business and Management, 6(7), 261.
[14] Umam, K. K., Dhewanto, W., and Larso, D. (2008), "Higher Education Institution and Technology Transfer", proceedings of the 5th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange, Melbourne, 5-8February 2008.
[15] Landry, R., Amara, N., & Rherrad, I. (2006). Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities. Research Policy, 35(10), 1599-1615.
[16] Bercovitz, J., & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188.
[17] Bikfalvi, A., i Tarrés, C. S., Urbano, D., & Vaillant, Y. (2007). Technological trampolines for new venture creation in Catalonia: the case of the University of Girona. Documents de Treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa), (1), 1.
[18] Link, A. N., & Siegel, D. S. (2005). Generating science-based growth: an econometric analysis of the impact of organizational incentives on university–industry technology transfer. European Journal of Finance, 11(3), 169-181.
[19] O’Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. (2008). Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. The Journal of Technology Transfer, 33(6), 653-666.
[20] Kropp, F., & Zolin, R. (2008). Technological entrepreneurship and small business innovation programs. Impact of Government Policies on Marketing Strategies, 10-34.
[21] عباسی اسفنجانی، حسین و فروزنده دهکردی، لطف‌اله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی. سیاست علم و فناوری، دوره 6، شماره 4، 33-46.
[22] رستگار، نفیسه و خیاط مقدم، سعید. (۱۳۹۳). موانع تجاری‌سازی دانش؛ مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
[23] صفری، سعید و کلاهی، بهاره. (۱۳۹۲). شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. اولین همایش منطقه‌ای کارآفرینی و تجاری‌سازی، اسلامشهر، دانشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اسلامشهر.
[24] گودرزی، مهدی؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ اعرابی، سید محمد و امیری، مقصود. (1392). الگوی جامع تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران. مدیریت توسعه فناوری، دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، 37-66.
[25] حسین‌پور، هدی و خاکشور، حسین. (۱۳۹۲). تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی در کارآفرینی اقتصادی. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
[26] میرغفوری، سید حبیب‌اله؛ صادقی آرانی زهرا و جعفرنژاد، احمد. (1390). پیش‌بینی موفقیت تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد. سیاست علم و فناوری، دوره4، شماره 1، 63-76.
[27] میگون‌پوری، محمدرضا؛ خوجم‌لی، بهنام؛ طغرایی، محمدتقی و مبینی دهکردی، علی. (۱۳۹۰). شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی. کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، نائین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین.
[28] Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage publications.
[29] Hoenig, B. (2015). Gatekeepers in Social Science. The International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd edition, Vol-9.
[30] Lissoni, F. (2012). Academic patenting in Europe: An overview of recent research and new perspectives. World Patent Information, 34(3), 197-205.
[31] Gittelman, M., & Kogut, B. (2003). Does good science lead to valuable knowledge? Biotechnology firms and the evolutionary logic of citation patterns.Management Science, 49(4), 366-382.
[32] Morrison, A. (2008). Gatekeepers of knowledge within industrial districts: who they are, how they interact. Regional Studies, 42(6), 817-835.