دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1387 
بررسی دلایل رواج ابزارها و تکنیک‌های سیاست گذاری در ایران

صفحه 12-25

محمد حسین رضازاده مهریزی؛ مهدی کاظمی؛ آرش موسوی


بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی و انتخاب فناوری‌های نرم، مورد کاوی SPR

صفحه 61-72

سید حبیب الله طباطباییان؛ بامداد صوفی؛ ابوالفضل باقری