خط مشی توسعه پارک‌های علمی در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار

نویسندگان

چکیده

امروزه ایجاد پارک­های علمی یکی از استراتژی­های اساسی توسعة کسب­وکار منطقه­ای و ایجاد نواحی نوآور به شمار می‌رود. برای توسعة پارک­های علمی، اغلب از نظریه­های مربوط به نواحی نوآور  استفاده می­شود و توانمندی‌ها و ضعف‌های ناحیه کمتر به‌حساب می‌آید. از آنجا که پارک‌های علمی بخشی از زنجیرة نظام نوآوری ملی/ منطقه­ای هستند، می­توان ادعا کرد که خط­مشی­های توسعة پارک­ها باید با خط­مشی توسعة نوآوری ناحیة میزبان آنها همخوان باشد. در این مقاله فرض بر آن است که خط­مشی­های نوآوری در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار، می­توانند رهنمود مناسبی برای توسعه پارک­های علمی ایران به­دست دهند. این مقاله، با مرور آثار و متون پژوهشی این دوره، موانع نوآوری در مناطق مختلف و خط­مشی­های ارتقای نوآوری در نواحی کمتر نوآور را با هدف تعمیم آنها به توسعة پارک­­­های علمی بررسی می­کند. سپس با توجه به داده‌های مرتبط با  نوآوری، استان­های ایران را به سه گروه ناحیة شهری گسسته (شامل دو استان)، ناحیة صنعتی قفل‌شده (شامل هشت استان) و ناحیة جانبی (شامل 18 استان) دسته­بندی می‌کند و خط­مشی­های مناسبی برای توسعة پارک­های علمی در این مناطق پیشنهاد می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policies for development of science parks in less-innovative regions

نویسندگان [English]

  • Parisa Riahi
  • Gholam Ali Farjadi
چکیده [English]

Nowadays, the establishment of science parks is a basic strategy for promotion of regional businesses and establishing innovative regions. Policy makers often utilize theories of innovative regions and count less on local points of strength and weaknesses. Science parks are part of national/regional innovation systems, so it seems rational to expect that the development policies for such parks should have a consistency with the development policy of the host regions. The assumption in this paper is that regional innovation policies which suitable for less-innovative regions serveay good guides for the development of science parks of Iran. In this paper, the literature on innovation barriers and various policies suggested for less-innovative regions are studied, with the aim of extending these to science parks. Iran is provinces are clustered on the basis of innovation-related data,. Three groups of clusters are identified: fragmented metropolitan regions (including two provinces), locked-in industrial regions (including eight provinces) and peripheral regions (including 18 provinces). Finally, for each of these, some science park development policies are suggested. Keywords: Regional economic development, Science parks, Innovative regions, Innovation policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional economic development
  • Science parks
  • Innovative regions
  • innovation policy