بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

نویسندگان

چکیده

نظام ارتقا‌ی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها یکی ازسازوکارهای عمدۀ حفظ و تقویت کیفیت و کارآمدی فعالیت‌های آموزش عالی و پژوهش در کشور به شمار می‌آید.براین‌اساس، و با توجه به در دست تدوین بودن آیین‌نامه‌ی جدید ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، بررسی تطبیقی نظام‌های ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های دیگر کشورها به منزله‌ی یکی از گام‌های مقدماتی در تدوین چنین نظامی ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه‌ای تطبیقی در این مورد با بررسی نظام ارتقای دانشگاه‌های دیگر کشورها و مقایسه‌ی آن با نظام جدید پیشنهادی برای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی به سیاست‌گذاران علمی کشور امکان خواهد داد با تحلیل دیدگاه‌های منعکس‌شده در نظام ارتقای مربوط به دیگر کشورها و با در نظر گرفتن موقعیت آموزش عالی کشورمان، آیین نامۀ جدید ارتقای اعضای هیئت علمی را به گونه‌ای طراحی و تدوین کنند که فراهم‌کنندۀ زمینۀ ارتقای همه‌جانبۀ آموزشی، علمی و تحقیقاتی کشور باشد. مطالعۀ حاضر به بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آیین نامۀ پیشنهادی در مقایسه با معیارهای ارتقای در 35 دانشگاه از کشورهای ترکیه، افریقای جنوبی، ایرلند، لبنان، نیوزیلند، کانادا، امریکا، انگلستان و استرالیا می‌پردازد. معیارهای مورد بررسی که برگرفته از وبگاه‌های رسمی این دانشگاه‌ها هستند، در زمینه‌های آموزش، پژوهش و خدمات استخراج شده‌اند و سپس به صورت تطبیقی در مقایسه با زمینه‌های مشابه درآیین نامۀ پیشنهادی ارتقای مورد بحث قرار گرفته‌اند. بر این اساس، پیشنهادهایی برای جامعیت و تعمیق بیشتر معیارهای آیین نامۀ مورد بحث به‌ویژه در زمینۀ توجه بیشتر به جنبه‌های آموزشی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و مد نظر قرار دادن اثرگذاری فعالیت‌های علمی و پژوهشی در متن جامعه ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative investigation of academic promotion criteria in higher

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi Doostdar
  • Abdulhamid Mirhosseini
چکیده [English]

Academic promotion is a major mechanism for the maintenance and enhancement of quality in higher education and research activities. Considering the current revision process of the national academic promotion procedures for faculty members at universities and research centers in Iran, a comparative investigation of promotion practices in the academic institutions of other countries can contribute to more profoundly informed perspectives of the process of revising these procedures. The present study investigates the promotion criteria of the newly proposed procedures in comparison with the academic promotion criteria of 35 universities of Turkey, South Africa, Ireland, Lebanon, New Zealand, Canada, US, UK and Australia. These criteria were extracted from documents available on the official websites of the universities under investigation. They were grouped into three categories of criteria concerning education, research and services. The three sets of criteria were then compared with their corresponding categories in the newly proposed national academic promotion procedures. On the basis of these comparisons, suggestions are provided to policy makers with the aim of contributing to the enrichment of the promotion criteria and the procedures under development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • academic promotion
  • promotion criteria
  • Comparative study