بررسی دلایل رواج ابزارها و تکنیک‌های سیاست گذاری در ایران

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به دنبال پاسخ گفتن به این پرسش‌هاست که مهم‌ترین دلایل رواج تکنیک‌ها و ابزارهای نوین سیاست‌گذاری در ایران کدام‌اند، و نیز این‌که تا چه میزان این دلایل می‌توانند سرعت رواج این ابزارها را در فضای سیاست‌گذاری کشور توضیح دهند. برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، با استفاده از گفتمان بین‌المللی که حول موضوع "انتقال سیاست‌" شکل گرفته، مسئلة انتقال ابزارهای سیاستی (که خود مصداقی از پدیدة انتقال سیاست است) در مقاله تحلیل شده است. با تمرکز بر "چرایی" انتقال ابزارهای سیاستی، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این پدیده از متون پژوهشی انتقال سیاست استخراج شده ‌است. در گام بعد، بخشی از این دلایل که به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌گذاری از سوی بازیگران عرصة سیاست را توضیح می‌دادند، مشخص شدند. سپس در گام پایانی، با نظرسنجی از خبرگان حوزة سیاست‌گذاری در کشور، میزان اهمیت نسبی این دلایل در رواج ابزارهای نوین سیاست‌گذاری در ایران بررسی شدند. نتیجة این بررسی، نشان داده است که رواج بسیاری از ابزارهای نوین سیاست‌گذاری در ایران متأثر از دلایلی همچون "تلاش برای علمی جلوه دادن سیاست‌ها" یا با هدف "صَرف بودجه‌های تخصیص‌یافته در این زمینه"، و نه مثلاً در جهت افزایش مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری است. افزون بر این، دانشِ اندک دست‌اندرکاران و متقاضیانِ به‌کارگیری این ابزارها و تکنیک‌ها، زمینة لازم را برای رواج سریع این ابزارها و تکنیک‌های سیاست‌گذاری بیش از پیش فراهم کرده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Roots of Popularity of Policy Tools and Techniques in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosain Rezazadeh Mehrizi
  • Mahdi Kazemi
  • Arash Moussavi
چکیده [English]

The our main question we address in this essay is “Why and policy tools techniques are becoming so popular in Iran?”. Our focus is on the rationales that lead policy makers and policy analysts to use such tools and techniques. We argue that this phenomenon can be analyzed as a special case of policy transfer. Based on a survey, we found that in Iran, a “scientific justification” could be assumed as the main motive of policy makers and policy analysts for using such tools. Some other actors, on the other hand, try to disseminate these tools and techniques as a part of their “commercial business”. This goes hand in hand with a lack of in-depth knowledge on the part of policy makers about these tools which, in turn, facilitates the process of import and distribution of modern policy tools and techniques in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy tools and techniques
  • policy transfer
  • Science and technology policy