دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1387 
انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ایران

صفحه 1-11

ناصر باقری مقدم؛ مهدی صحاف‌زاده؛ سیدمحمدصادق امامیان؛ عبداله ایران خواه