نظریه های دانش و ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر کنکاشی در نسبت میان نظریه‌های توضیح دهنده فرایند خلق دانش و شرایط خاص اقتصاد ایران است. قسمت‌های آغاز مقاله به‌شکل تفصیلی به توصیف ویژگی‌های فرایندی تاریخی می‌پردازند که نظریه‌های تبیین‌کننده دانش از خلال آن فرایند در دنیای توسعه یافته نضج گرفته و مسیر تکاملی خویش را طی کرده‌اند. این توصیف تاریخی از طریق بررسی نقادانه نقاط ضعف و قوت رویکردهای گوناگون به فرایند خلق، توزیع و به‌کارگیری دانش به‌ویژه رویکردهای رایج کنونی، یعنی آن‌دسته از نظریات متأخر که بر نقش کشش بازار تأکید ویژه دارند -  تکمیل می‌شود. مقاله سپس از طریق تحلیل ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران "تناسب تبیینی" رویکردهای تقاضامحور و سیستمی در متن شرایط کشور را مورد تردید قرار داده است و در نهایت به اتخاذ نوعی رویکرد سیستمی، نه برای تبیین وضع موجود بلکه به‌عنوان چارچوبی برای حرکت به‌سمت وضع مطلوب فرامی‌خواند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories of Knowledge and Structural Characteristic of Iranian Econom

نویسنده [English]

  • Arash Moussavi
چکیده [English]

The present article examines the relation between explaining theories of the process of knowledge creation and specific condition of the country economy. The first sections of the paper deals with characteristic of the historical process through which the explaining theories have formed in developed countries. This historical descreiption complete by critical suty of weakness and strengths of different approaches about the processes of creation, distribution and application of knowledge, especially common present approaches, namely recent theories with emphasis on the market pull. Then it challenge/problematise relevancy of explanatory power of demand – centered and systemic approaches in the country contexts and finally invite to taking a type of systemic approaches, not for explaning existing situation, as a framework for moving to ideal situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explaining theory
  • supply-centered
  • demand-centered
  • the processes of knowledge creation
  • rantier economy
  • market pull